ชื่อ-นามสกุล: นายพูลสวัสดิ์ โคตพรหม
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Phunsawat Kotprom
สาขาวิชา: ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ครู
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: ภาษาอังกฤษ
ความสนใจพิเศษ: เขียนเวปไซต์

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม