ชื่อ-นามสกุล: นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Prajitra Mompanao
สาขาวิชา: การเลขานุการ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: พิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์
ความสนใจพิเศษ: งานสารบัญ

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การสำรวจความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม