ชื่อ-นามสกุล: นายธนภัทร มาลีลัย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): mr. tanapatra maleelai
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: electronics and microcontroller
ความสนใจพิเศษ: electronics and microcontroller

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 18F8720 ในการควบคุมหุ่นยนต์ “Application use Microcontroller of PIC 18F8720 in Control Robot”  2558
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ด้วยอาร์ดุยโน่ Robot motion control system with Arduino  2558
A current-mode current analog multiplier based on current controlled CCTA  2558
Current Controlled Voltage-mode Universal Filter with High Input Impedance  2555
Floating Inductance Simulator Using Single CCCCTA  2553

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 2558
ชุดทดลองการอินเตอร์เฟส PIC 2556

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม