ชื่อ-นามสกุล: นายทศพล มานะศรี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr thosapol Manasri
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: Matlab (Image Processing, Simulink), Tina ARM, AVR, FPGA PLC
ความสนใจพิเศษ: Electronic application for measurement Sensor LabVIEW

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
(ภาษาไทย) การวัดระดับน้ำด้วยตัวรับรู้ความจุไฟฟ้าแบบแผ่นขนานร่วมกับวงจรเรโซแนนซ์ (ภาษาอังกฤษ) The Measurement of Water Level using Parallel-Plate Capacitance Sensor with Resonance Circuit  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม