ชื่อ-นามสกุล: นางสาวทิพาภรณ์ หอมดี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): ms tipaporn homdee
สาขาวิชา: วิศวกรรมโยธา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: การจัดการน้ำ climate change

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
โครงการศึกษารูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอยต่อตะเข็บชายแดน: หาดแห่เกาะหนึ่งเดียวของไทยในแม่น้ำโขง 2558
โครงการวิจัย การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ -
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่กรณีศึกษา : ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การประเมินมูลค่าน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม  2559
การประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายของเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการชลประทาน  -

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม