ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Boonyiam Yosrouengsak
สาขาวิชา: เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สิ่งประดิษฐ์พลังงานแสงอาทิตย์
ความสนใจพิเศษ: นวัตกรรมพลังงานทดแทน

 

งานวิจัยทั้งหมด 10 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน เพื่อมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสู่ชุมชน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 2558
ชุดทดลองระบบเริ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จาก Smoke Detector 2556
การออกแบบและพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าโดยใช้วิธีการควบคุมความเร็วสัญญาณพัลส์ 2555
การสร้างชุดส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสื่อสารเตือนภัย 2554
การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกปุ๋ย จากขยะที่ผ่านกระบวนการทางชีวภาพ 2552
การประเมินผลการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนมประจำปี 2551  2551
การประเมินผลการจัดงานวันสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันอเฉียงเหนือ ประจำปี 2551 จังหวัดนครพนม 2551
การประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดนครพนม  2551
การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยโครงการบริการวิชาการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2556 -
การจัดการเรียนรูนอกหองเรียน โดยโครงการบริการวิชาการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการซอมบํารุงระบบไฟฟา ของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ปการศึกษา 2554 -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม