ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Asst. Prof. Dr. Komkrit Chooruang
สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Magnetic recording technology, IoT, Embeded System ,ML

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การศึกษาสมาร์ทฟาร์มมิ่งสำหรับการปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิกส์ 2560

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Design of an IoT Energy Monitoring System  2562
การวัดการละลายของปุ๋ยในการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ค่าความนำไฟฟ้า  2561
Simulation of Magnetic Footprints for Heat Assisted Magnetic Recording  2560
Wireless Heart Rate Monitoring System Using MQTT  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม