ชื่อ-นามสกุล: นายศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): mr. suppakrit chuaychunu
สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: การแก้ปัญหางานอุตสาหกรรม วิสาหกิจ กลุ่ม otop ความปลอดภัยและการออกแบบตามหลักการยศาสตร์

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอศกรีม ด้วยเทคนิคไคเซ็น กรณีศึกษาโรงงานผลิตไอศกรีม  2559
การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม