ชื่อ-นามสกุล: นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Krittima Janyaphet
สาขาวิชา: ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: ภาษาอังกฤษ
ความสนใจพิเศษ: ภาษาเวียดนาม

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
Development of Concrete Poetry by English Major Students, Through Listening of Songs 2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
A Surver Of Thai Youths’ Desire For Continuing Vietnamese Lanfuage  2561
การปนภาษาอังกฤษในบทเพลงเวียดนาม  2561
การใช้วิธีสอนโฟนิกส์เพื่อเสริมสร้างการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Using Phonics Method to Reinforce English Vocabulany Pronunciation of Mathayomsuksa 2 Students)  2561
Metaphorical meaning of Love in Leelawadee : A Woman in a Thai Buddhist Love Novel  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม