ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Asst.Prof. Tharathip Phurahong
สาขาวิชา: เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: วิจัยวิศวกรรมและเทคโนโลยี

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 27 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติบนสายพานลำเลียงควบคุมด้วย PLC กรณีศึกษาวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า  2561
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ตะกั่วกรดด้วยการกระตุ้นความถี่สูง  2561
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอพพิลเคชันที่ให้บริการแบบ Cloud Service  2561
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายไร้สายบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  2560
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายไร้สายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  2560
การพัฒนาอุปกรณ์ลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู/ชั่วโมง  2560
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุม Stepping Motors ด้วย PLC กรณีศึกษาวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า  2560
การประยุกต์ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายไร้สายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  2560
An Analysis of photovoltaic Performances for Traffic lighting system  2560
Design of 2-Leg Inverter for Controlling of A Single Phase Induction Motor  2559
การพัฒนาตู้อบพลังงานความร้อนร่วมแสงอาทิตย์และไฟฟ้า  2559
การพัฒนาและออกแบบชุดสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วย Labview กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม  2559
การพัฒนาเครื่องรีดลิ้นแคนควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  2559
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ กรณีศึกษาวิชา มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม  2558
การประยุกต์ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด  2558
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานเครื่องผสมน้ำยาล้างจานกึ่งอัตโนมัติ  2557
การออกแบบและสร้างเตาอบโลหะควบคุมด้วย PID  2556
การออกแบบและหาประสิทธิภาพตู้อบแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิ  2556
การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงานในห้องปฏิบัติการ  2555
การออกแบบและสร้างเครื่องต้มน้ำด้วยวิธีเหนี่ยวนำความร้อน:กรณีศึกษาเตาต้มก๋วยเตี๋ยวโดยใช้พลังงานความร้อนแบบเหนี่ยวนำ  2554
ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  2554
การออกแบบและพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าโดยใช้วิธีการควบคุมความเร็วสัญญาณพัลส์  2554
การพัฒนาเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ กรณีศึกษาการเกิดสภาวะแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลย์  2554
การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการควบคุมสัญญาณพัลส์  2553
การควบคุมรถเกี่ยวข้าววางรายพลังงานไฟฟ้า  2553
ต้นแบบรถจักรยานไฟฟ้าพลังงานป้อนกลับโดยการสั่นสะเทือน  2553
การพัฒนาเครื่องเชื่อมประหยัดพลังงานไฟฟ้า  2553

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม