ชื่อ-นามสกุล: นายเพ็ชร คชรัตน์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Petch Kotcharad
สาขาวิชา: การบริหารการบิน
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: มีเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อ-มัลติมีเดียในการช่วยสอน มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย
ความสนใจพิเศษ: ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาการจัดการการบิน โลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริการภาคพื้นของพนักงานจ้างประจำและพนักงานจัดจ้างภายนอกใน 3 ท่าอากาศยานกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2560

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม