ชื่อ-นามสกุล: นายสำราญ วิเศษ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Samran Wised
สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: ศาสนา ปรัชญา รัฐประศาสนศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: ตำแหน่งอธิการบดี

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์ภาคการขนส่งโดยรถบรรทุก 2557
รูปแบบการใช้บริการที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการด้านโลจิสติกส์ภาคขนส่งโดยรถบรรทุก 2557
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชาวไทยแสด จังหวัดนคพนม 2557

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 7 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม The Citizenship in Democracy of Public Administration Students, Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom  2561
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Political Participation of Public Administration Students, Faculty of Arts and Science, Nakhon Phanom University  2561
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (The Citizenship in Democracy of Public Administration Students, Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University)  2561
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (The Life Quality of Elderly in Nongyat Subdistrict Municipaloty, Amphoe Muang, Nakhon Phanom Province)  2561
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Political Participation of Public Administration Students, Faculty of Arts and Science, Nakhon Phanom University  2561
กระบวนการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน Management Process the financial institution of community  2560
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านของชาวไทยแสก จังหวัดนครพนม  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม