ชื่อ-นามสกุล: ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Ms NATESIRI RUANGARIYAPUK
สาขาวิชา: การจัดการการบิน
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ: สถิติการวิจัย, งานวิจัยการตลาด

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การรับรู้ของช่างต่องานซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน EASA PART 145 PERCEPTION OF MECHANIC OFFICERS TOWARD AIRCRAFT MAINTENANCE, BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO., LTD. TO RAISE THE STANDARD TO EASA PART 145 2559
สมรรถนะด้านการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม Competency on Independent Study of Master of Business Administration Students in Aviation Management Program of Nakhon Phanom University 2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Competency on Independent Study of Master of Business Administration Students in Aviation Management Program of Nakhon Phanom University  2559
การรับรู้ของช่างต่องานซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน EASA PART 145 PERCEPTION OF MECHANIC OFFICERS TOWARD AIRCRAFT MAINTENANCE, BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO., LTD. TO RAISE THE STANDARD TO EASA PART 145  2559
การรับรู้ของช่างต่องานซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน EASA PART 145 PERCEPTION OF MECHANIC OFFICERS TOWARD AIRCRAFT MAINTENANCE, BANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO., LTD. TO RAISE THE STANDARD TO EASA PART 145  2559
ปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการที่มีผลกระทบต่อการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AEC) ในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (FIVE-FORCED MODEL FACTORS AFFECTING LOW COST AIRLINES BUSINESS UNDER ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC))  2557
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า ของธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย (THE MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INFLUENCING BRAND EQUITY OF MOBILE PHONE SERVICE PROVIDERS IN THAILAND)  2556

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม