ชื่อ-นามสกุล: นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Anuchit Singsuwan
สาขาวิชา: นักวิจัย
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น,วรรณกรรมพื้นบ้าน,ชาติพันธุ์

 

งานวิจัยทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
โครงการวิจัย “การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่ “เมืองโบราณเวียงคุก”อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”  2557
โครงการวิจัย “การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในแอ่งสกลนคร ผ่านตำนานพระธาตุพนม” 2556

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การศึกษาแนวทางการจัดทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืนในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดนครพนม  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม