ชื่อ-นามสกุล: นายพูลทวี ศรพรหม
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Pooltawee Sornprom
สาขาวิชา: เครื่องจักรกลเกษตร
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ครูชำนาญการ
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: วิศวกรรมเครื่องกล
ความสนใจพิเศษ: วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนดลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีพลังงาน

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนม 2559
การศึกษาพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่การใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับลดความชื้นข้าวเปลือกเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม  2558
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชนบ้านท่าค้อใต้ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2557

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม