ชื่อ-นามสกุล: นายนิคม ศรีหะมงคล
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. nikom srihamongcol
สาขาวิชา: พืชศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสนใจพิเศษ: แก้วมังกร

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การศึกษาประสิทธิภาพของสารที่ทำให้ยางแข็งตัวแบบที่ไม่ใช้กรด Study on efficiency of non-acidity coagulants for para-rubber coagulation  2559
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารที่ใช้ผลิตยางก้อนถ้วย ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของยางก้อนถ้วย Efficiency comparison of coagulation agents on product and quality of latex cup lump  2557

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม