ชื่อ-นามสกุล: นางสาวหทัยกาญจน์ กกแก้ว
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Hathaigan Kokkaew
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: งานด้านโปรตีน และการวิเคราะห์อาหารทางด้านเคมี การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
ความสนใจพิเศษ: การพัฒนาและการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อสุขภาพ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Optimal condition to remove mercury in yellowfin tuna protein isolates and ACE-inhibitory property of peptide prepared using commercial proteases  2559
Optimization for anthocyanin and antioxidant contents and effects of acidulants on purple corn cake containing corn silk powder qualities  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม