ชื่อ-นามสกุล: นายวราเดช แสงบุญ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr waradet sangbun
สาขาวิชา: เครื่องจักรกลเกษตร
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: แทรกเตอร์ ,เขียนแบบ, ชลประทาน, น้ำใต้ดิน
ความสนใจพิเศษ: เครื่องจักรกลเกษตร,การจัดการน้ำในจังหวัดนครพนม

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม