ชื่อ-นามสกุล: นายปิยะพงษ์ นาไชย
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Piyapong Nachai
สาขาวิชา: การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ: การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว วัดพระธาตุเรณู GUIDELINE FOR COMMUNITY PARTICIPATION IN TOURISM MANAGEMENT OF WATPHATHATRENU 2560
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเทศกาลประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี พ.ศ. 2558 Tourist Satisfaction with the Festival of The Illuminated Boat Procession 2015  2559
แนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยในอำเภอเมืองนครพนม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC DEVELOPMENT APPROACH FOR THAI RESTAURANT BUSSINESS IN NAKHON PHANOM DISTRICT TOWARDS PRERARING FOR AEC 2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Development Guide for the Thai restaurant business standards in Muang District, NakhonPhanom Province to support the ASEAN Economics Community.  2560
ทัศนคตินักท่องเที่ยวและแนวทางต่อการจัดการการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม  2560
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม Community Participation in Sustainable Cultural Tourism Management : A Case Study of Watphathatrenu, Renunakhorn District, Nakhon Phanom Province  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม