ชื่อ-นามสกุล: นางอาทิตยาพร ประสานพานิช
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mrs ATITAYABHORN PRASANPHANICH
สาขาวิชา: การโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเศรษฐศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2560
แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2559
การสำรวจข้อมูลที่พักเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มครอบครัว และกลุ่มผู้พิการ ตามเส้นทางหมายเลข 12 นครพนม - คำม่วน 2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของโรงแรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2561
แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พักเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ตามเส้นทาง R12 นครพนม - คำม่วน  2560
แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม