ชื่อ-นามสกุล: ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. nunthawun uawonggul
สาขาวิชา: เคมี
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: 1.Immunological Biochemistry 2.Animal Cell Culture Technology 3.Protein purification
ความสนใจพิเศษ: 1.fish immune 2.water quality

 

งานวิจัยทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
คุณภาพน้ำ การแยกเชื้อและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิล่าที่แยกได้จากปลาโมงปกติที่เลี้ยงในกระชังริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม 2562
คุณภาพน้ำ เครื่องมือการทำประมงพื้นบ้านและรูปแบบโปรตีนในซีรัมปลาที่จับได้ 2560
การใช้โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อแอโรโมแนส ในการเลี้ยงปลาโมง 2558
การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านต่อโรคจุดขาวของปลาโมง 2557
คุณภาพน้ำ การเลี้ยงและภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila ของปลาที่เลี้ยงในกระชังบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 23 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม  2561
อิทธิพลของการใช้เห็ดจั่นต่อการเจริญเติบโตของยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียและยางพาราพันธุ์ RRIM600  2561
Immunization of Basa fish (Pangasius bocourti) against Ichthyophthirius multifiliis with live and sonicated trophonts  2561
การศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของซีรัมและเมือกปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880)  2560
การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม้พื้นบ้าน จังหวัดนครพนม  2560
ผลของการใช้เชื้อเห็ดจั่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย  2560
คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง เขตจังหวัดนครพนม  2559
คุณภาพน้ำบริเวณปากแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  2559
Cloning, structural modelling and characterization of VesT2s, a wasp venom hyaluronidase (HAase) from Vespa tropica  2559
ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านต่อเชื้อแอโรโมแนส ในการเลี้ยงปลาโมง  2559
Identification of Bioactive Molecules from Thai Centipede, Scolopendra subspinipes dehaani, Venom  2559
ความหลากชนิดของปลาบริเวณปากแม่น้ำสงคราม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  2558
ความหลากชนิดของปลาในแมน้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  2558
คุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  2558
คุณภาพน้าของแม่น้าโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  2557
Bacterial Overexpression of Recombinant Heteroscorpine-1 (rHS-1), a Toxin from Heterometrus laoticus Scorpion Venom: Trends for Antibacterial Application and Antivenom Production  2557
การสำรวจและเพาะเลียงเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากินได้ในเขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  2557
การสำรวจและเพาะเลียงเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากินได้ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอดงหลวง จังหวัดมุดกาหาร  2557
การสำรวจและเพาะเลียงเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากินได้ในเขตอำเภอเมืองและ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  2557
Heteromtoxin (HmTx), a novel heterodimeric phospholipase A2 from Heterometrus laoticus scorpion venom  2556
Characterization of the allergen Sol gem 2 from the fire ant venom, Solenopsis geminata  2555
Purification and structural characterization of phospholipase A1, Vespapase (Ves a 1), from Thai banded tiger wasp, Vespa affinis venom  2555
Plant extract activities against the fibroblast cell lysis by honey bee venom  2555

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม