ชื่อ-นามสกุล: นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Chalermchat Theeraviriya
สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: วิศวกรรมอุตสาหการ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 6 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่า ในโรงงานผลิตขนมปังกรอบ  2561
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สำหรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม (A COMPARISON OF THE FORECASTING METHOD FOR ELECTRIC ENERGY DEMAND IN NAHKONPHANOM PROVINCE)  2560
การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  2560
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรม  2559
การลดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมลวดวงจรไฟฟ้า โดยใช้กรอบแนวคิดของการบริหารความเสี่ยง  -
Solving of Vehicle Routing Problem with Multiple Depots by Using Modified Differential Evolution Algorithm: The Case Study of Selling Rubber in NakhonPhanom Province  -

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม