ชื่อ-นามสกุล: นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Ms Pornpan Namkhang
สาขาวิชา: เคมี
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: Catalyst

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์บนตัวรองรับ SBA-๑๕ จากเถ้าข้าวโพด เพื่อใช้ในปฏิกิริยาการรีดิวซ์ก๊าซไนตริกออกไซด์ 2561
การย่อยสลายสีย้อมครามด้วยกระบวนการออกซิเดชันแบบเปียกบนตัวเร่งปฏิกิริยา Fe2O3/SBA-15 จากเถ้าข้าวโพด -
การโหลดโลหะร่วม Cu-Ni บนตัวรองรับ SBA-15 เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไดเมทิลคาร์บอเนตจากเมทานอลและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ความเป็นกรดและเบสของ SBA-15 จากการเตรียมด้วยวิธีต่างกัน -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 7 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Co-Metal Catalysts on SiO2-TiO2 for Methanol Production from CO2 –Effect of Preparation Methods  2558
Sanitation and Water Quality of the Pools at Institute of Physical Education, Yala  2558
Sanitation and Water Quality of the Pools at Institute of Physical Education, Yala  2558
Low Temperature Synthesis of N-Doped TiO2 Nanocatalysts for Photodegradation of Methyl Orange  2556
Synthesis of Copper-Based Nanostructured Catalysts on SiO2–Al2O3, SiO2–TiO2, and SiO2–ZrO2 Supports for NO Reduction  2556
Synthesis of Copper-Based Nanostructured Catalysts on SiO2–Al2O3, SiO2–TiO2, and SiO2–ZrO2 Supports for NO Reduction  2556
Co-Metal Catalysts on SiO2-TiO2 for Methanol Production from CO2 – Effect of Preparation Methods  2556

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม