ชื่อ-นามสกุล: นายกาญ ดำริสุ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Kan Domrisu
สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: งานวิจัย

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  2560
กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่สาธารณะ "หาดแห่" เกาะกลางแม่น้ำโขง  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม