ชื่อ-นามสกุล: ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Worawut Inthanon
สาขาวิชา: รัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ความสนใจพิเศษ:

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 9 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Adaptation of the Life way and Opportunity for the Elderly Farmers with Khao Mao Product : A Case Study of Baan Nam Kam Community, That Phanom District, Nakhon Phanom Province  2561
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรมในจังหวัดนครพนม (The Sangha Administration of Sangha Administrators According to Four Principles of Virtuous Existence in Nakhon Phanom)  2561
ศาสตร์ของพระราชา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (The Kings’ Philosophy in Developing the Life Quality of People Leading to the Sustainable Self Reliance)  2561
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามหลักพรหมวิหารธรรมในจังหวัดนครพนม (The Sangha Administration of Sangha Administrators According to Four Principles of Virtuous Existence in Nakhon Phanom)  2561
แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (Guidelines for Stategic Acaademic Administration in Schools of the Office of Private Education Commission under Nakhon Phanom Provincial Education Office)  2561
การบริหารการพัฒนาราชการไทย The Development Administration of Thai Bureaucracy  2560
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กร Human Resource Development For Organizational Development  2560
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์การ Negotiation Strategies With Organizational Conflicts  2560
สภาพ ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาและผลกระทบจากผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยะบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม