ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Ms. Juthaluvk Saentho
สาขาวิชา: การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ:

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
แนวทางการพัฒนาการผลิตเกลือสินเธาว์พื้นบ้าน เพื่อเข้าสู่การเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา : บ้านดงป่ายูง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  2561
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  2560
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม  2560
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน (ตำบลต้นแบบ) ตำบลหนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม People Participation for the Homeless Protection Center on the Community Zthe Model Sub-DistrictX at Na Wa Sub-District, Na Wa District, NakhonPhanom Province  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม