ชื่อ-นามสกุล: นายพัฒนพงศ์ ติระ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. Phattanaphong Tira
สาขาวิชา: ภาษาอังกฤษ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาปรัชญา
ความสนใจพิเศษ: ภาษาอังกฤษ

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
English Reading Techniques for Undergraduates in Effectively Increasing Learning and Knowledge  2561
Methods of Teachong English as a Seconf Language Including Guidelines for Language Teaching  2561
English Reding Techniques for Undergraduates in Effectively Increasing Learning and Knowledge  2561
การท่องเที่ยวศาสนสถานของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ในเขตพื้นที่จังหวัดกลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)  2560
Methods of Teaching English as a Second Language Including Guidelines for Language Teaching  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม