ชื่อ-นามสกุล: ดร.ปิติณัช ไศลบาท
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Pitinuts Sailabat
สาขาวิชา: การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาสังคมวิทยา
ความสนใจพิเศษ: พัฒนาชุมชน

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  2561
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ กรณีศึกษา : หนองสามผงและหนองพงโพด บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  2561
การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะชุมชน กรณีศึกษาบ้านนาราช ควาย หมู่ 11 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  2561
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตโครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม