ชื่อ-นามสกุล: ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมย์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Chitsophin Pichetladarom
สาขาวิชา: ภาษาจีน
หน่วยงานที่สังกัด: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: ภาษาจีน

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 2 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
เหตุผลในการเลือกเรียนต่อสาขาภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครพนม  2560
ความวิตกกังวลในการพูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม