ชื่อ-นามสกุล: นายกฤชณัท รวมบุญ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr. kitchanut ruamboon
สาขาวิชา: วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: Supply Chain and Logistic Management, Optimization, Scheduling, Transportation Problem

 

งานวิจัยทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับวางแผนการเพาะปลูกพืชผักเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด กรณีศึกษา ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการหาส่วนผสมปุ๋ยสำหรับปรับปรุงดินตามความต้องการธาตุอาหารของพืชเพื่อให้ต้นทุนต่ำสุด  2560
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอศกรีม ด้วยเทคนิคไคเซ็น กรณีศึกษาโรงงานผลิตไอศกรีม  2559
การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม