ชื่อ-นามสกุล: ดร.ปรมะ แขวงเมือง
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Dr. Parama Kwangmuang
สาขาวิชา: คอมพิวเตอร์ศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

งานวิจัยทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยครพนม 2561
การศึกษากระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมทางปัญญาที่บูรณาการระหว่าง Pedagogy กับ Neuroscience : การนำไปใช้ประโยชน์ -
การศึกษาสภาพบริบทของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา -
การประเมินหลักสูตรศรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม -
การพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ ๒๑ ในเขตพื้นที่การศึกษาแถบลุ่มแม่น้ำโขง -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 11 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  2561
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานภูมิปัญญา และมิติวิถีไทยเรื่องดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2561
The Development of Web Application to Enhance Knowledge Construction and Analytical Thinking in 21st Century Learning for Higher Education  2561
The Development of Learning Innovation to Enhance Knowledge Construction and Critical Thinking for Undergraduate Student  2560
The Design and Development of Constructivist Learning Innovation to Enhance Creative Thinking in 21th Century Learning for Higher Education  2560
The Framework of Learning Innovation to Enhance Knowledge Construction and Scientific Thinking for Students in Basic Education  2560
สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  2560
The framework of learning innovation to enhance knowledge construction and scientific thinking for students in basic education  2560
การออกแบบแลพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและค่านิยมไทยสำหรับการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2559
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศ โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์  2559
The Design and Development of the Cognitive Innovation to Enhance Problem Solving  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม