ชื่อ-นามสกุล: นางศิริดา บุรชาติ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mrs sirida burachat
สาขาวิชา: นักวิจัย
หน่วยงานที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ: การวิจัย

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนยรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2561

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม