ชื่อ-นามสกุล: นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Pimnara Ramangkul
สาขาวิชา: นักวิชาการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ไม่ระบุ
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาการศึกษา
ความสนใจพิเศษ:

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 1 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม Student’ Satisfaction towards Service Quality of Educational Services System of That Phanom College, Nakhon Phanom University  2560

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม