ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Prangthip Soeykrathoke
สาขาวิชา: การบัญชี
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: บัญชี
ความสนใจพิเศษ: งานวิจัย

 

งานวิจัยทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2560
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2560
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง่นคำชิปปิ้ง  -

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 5 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง่นคำชิปปิ้ง  2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2561
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2560
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม