ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนิสากร ศรีธัญรัตน์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Miss Nisakorn SRITHANYARAT
สาขาวิชา: เทคโนโลยีอาหาร
หน่วยงานที่สังกัด: คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: วิเคราะห์โปรตีนสัตว์น้ำ วิเคราะห์โปรตีนด้วยวิธีวิเคราะห์ชั้นสูง
ความสนใจพิเศษ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Product Development)

 

งานวิจัยทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม