ชื่อ-นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Asst. Prof. Dr. SANTI WATIROYRAM
สาขาวิชา: ชีววิทยา
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ความสนใจพิเศษ: ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอน ชีววิทยาแหล่งน้ำจืด

 

งานวิจัยทั้งหมด 8 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำในภาคตะวันออกของประเทศไทย 2561
อนุกรมวิธานและการแพร่กระจายของไซโคลพอดย์โคพีพอด สกุล Bryocyclops Kiefer, 1927 ที่อาศัยอยู่ในถ้ำของประเทศไทย 2561
Cave-dwelling copepods richness and geographical distribution in the upper northeastern part of Thailand  2560
ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำของแนวเทือกเขาตะนาวศรี 2560
การจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่เปิดบริการสำหรับการท่องเที่ยวของแนวเทือกเขานครศรีธรรมราช 2559
การจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่บริการสำหรับการท่องเที่ยวของแนวเทือกเขาภูเก็ต  2559
ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่บริการสำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดหนองบัวลำภู 2559
การจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของโคพีพอดที่อาศัยอยู่ในถ้ำของจังหวัดเลยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน  2558

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 14 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
Allodiaptomus nongensis, a new diaptomid copepod (Copepoda: Calanoida) from a tributary of the Mekong River, with notes on its consumption by local people in Central Laos  2562
Two new species of the genus Bryocyclops Kiefer, 1927 (Copepoda: Cyclopoida: Cyclopidae) from southern Thailand  2561
Bryocyclops asetus sp. n. and the presence of Bryocyclops muscicola (Menzel, 1926) from Thailand (Crustacea, Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae)  2561
Mongolodiaptomus mekongensis, a new species of copepod (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from temporary waters in the floodplain of the lower Mekong River Basin  2561
Molecular phylogeny of Parabathynellidae (Crustacea, Bathynellacea), and three new species from Thai caves  2561
Two new species of Elaphoidella (Copepoda, Harpacticoida) from caves in southern Thailand and a key to the species of Southeast Asia  2560
A new species of Mongolodiaptomus Kiefer, 1938 from northeast Thailand and a key to the species (Crustacea, Copepoda, Calanoida, Diaptomidae)  2560
A new species of the genus Elaphoidella Chappuis (Copepoda, Harpacticoida) from a cave in the south of Thailand  2559
Two new species of Elaphoidella (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) with comments on geographical distribution and ecology of harpacticoids from caves in Thailand  2558
A new cave-dwelling copepod from northeastern Thailand (Cyclopoida: Cyclopidae)  2558
Groundwater-dwelling fauna in Southeast Asia  2556
A new Bryocyclops Kiefer (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) from karstic caves in Thailand  2555
The first record of Bathynellacea from Thailand: a new genus and species of Parabathynellidae (Crustacea: Syncarida)  2554
The first record of cave-dwelling Copepoda from Thailand and description of a new species: Elaphoidella namnaoensis, n. sp. (Copepoda, Harpacticoida)  2553

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม