ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): miss Nalinee moomuensri
สาขาวิชา: ไฟฟ้ากำลัง
หน่วยงานที่สังกัด: วิทยาลัยธาตุพนม
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ความสนใจพิเศษ: พลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้ากำลัง

 

งานวิจัยทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2561
การศึกษาหาวิธีการประเมินผลการประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น เพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น กรณี อาคารประเภท โรงแรม  2561
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์บนหลังคา ขนาด 25kW กรณีศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2560
การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ ในวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 4 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
การศึกษาเพื่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ  2561
การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตพลังงานจากโซลาร์เซลล์ขนาด 3.5 kW กรณีศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  2559
การศึกษาการผลิตเอทานอลจากอ้อยป่า(หญ้าอ้อยหนู)  2559
A study of Ethanal Production by using wild sugarcane as raw material  2559

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม