ชื่อ-นามสกุล: นายบัวกัน สำราญ
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ): Mr Buagun Samran
สาขาวิชา: ฟิสิกส์
หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยะฐานะ: อาจารย์
สาขาวิชาการ(ความเขี่ยวชาญ):: สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ความสนใจพิเศษ: วัสดุศาสตร์ พลังงานสะอาด วัสดุเซรามิก

 

งานวิจัยทั้งหมด 3 เรื่อง

ชื่องานวิจัย
ดูรายละเอียด
การสังเคราะห์และตรวจสอบลักษณะของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่ถูกเติมด้วยอลูมิเนียมสำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง 2562
การสังเคราะห์และตรวจสอบลักษณะของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์  2560
การประดิษฐ์และตรวจสอบลักษณะของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง 2559

 

บทความ/วารสารทั้งหมด 8 เรื่อง

ชื่อบทความ/วารสาร
ดูรายละเอียด
BiFeO3/BiVO4 nanocomposite photocatalysts with highly enhanced photocatalytic activity for rhodamine B degradation under visible light irradiation  2562
Highly enhanced photoactivity of BiFeO3/Bi2WO6 composite films under visible light irradiation  2562
Effect of Copper Dopants on Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity of BiFeO3 Photocatalysts  2561
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม  2560
The Effect of Ultrasonic Treatment on the Morphology and Microstructure of TiO2 Nanotubes Prepared by DC Anodization  2559
synthesis of TiO2 nanotubes and the effects of deionized water on their surface morphology and microstructure  2559
The Effect of Preparation Temperature of Electrolytes on Undoped and Ag-doped TiO2 Nanotube Structures  2559
Effect of Sintering Temperature on Electrical Properties of SFN Ceramics doped with Al Prepared by a Solid-State Reaction Technique  2558

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 0 เรื่อง

ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ดูรายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูล

 

 

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม