แสดงรายชื่อนักวิจัยทั้งหมด

ค้นจากชื่อนักวิจัย หรือสาขาวิชา หรือหน่วยงานที่สังกัด

 

นักวิจัยทั้งหมด 472 คน
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา/ตำแหน่งงาน
หน่วยงานที่สังกัด
รายละเอียด
 ดร.สุรพงศ์ รัตนะ
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นางสาวขวัญเรือน คล้ำพงษ์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 ดร.อธิราชย์ นันขันตี
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นางสาวสุธิดา เลขะวัฒนะ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายณัฐพงศ์ เขียวศรี
นิเทศศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นางสาวศศิวิมล ฮงมา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายบัญชา ปลื้มอารมย์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางกัลยาณี ม่วงไทย
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 นางจุฬาพร พลรักษ์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายพาที แสนสี
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
  นางสาวจารุวรรณ เขียวน้ำชุม
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
การตลาด
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์
 นายกิตติ ยกเทพ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวอนุธิดา แผ้วไธสง
การจัดการ
คณะครุศาสตร์
 นางสาวนาฏยาพร บุญเรือง
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวสุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 นางสาวสุวิมล คำน้อย
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาววศินี บุตดีวงศ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวสุภาวรรณ ฤๅกำลัง
ภาษาเวียดนาม
คณะครุศาสตร์
 นางสาวอภิรดี แข้โส
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายนิราศ จันทรจิตร
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายกำพร ประชุมวรรณ
นักวิจัย
คณะครุศาสตร์
 นายเบญจ์ กิติคุณ
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวอัจฉรา ดีล้น
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นาย.พงศ์เทพ โคตรประทุม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Mr.rachata suvannagoot
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวธิดาพร สวยสอาด
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 ดร.ปรมะ แขวงเมือง
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายศุภกร ศรเพชร
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายเวชยันต์ ศรีแก้วรัตนะ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายสฤษดิ์ ศรีขาว
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 นางสาวเสาวภา ปิดทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 นางสาวรวีวรรณ สุวรรณเจริญ
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 นายเฉลิมพล อะทาโส
นักวิจัย
คณะครุศาสตร์
 ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายชินกร คะอังกุ
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางรัชนียา มูลชัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ดร.อาริยา สุริยนต์
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางศิริดา บุรชาติ
นักวิจัย
คณะครุศาสตร์
 นางสาวธัญพัชร มุลเมือง
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา บุญสุข
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายวัฒนา ศรีวรมย์
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวนิภาภัทร แสนอุบล
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวอุมาพร จันโสภา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางจิตติยา สุระนรากุล
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวดวงฤทัย ณ นครพนม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสุชีวา สิทธิจินดา
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสุพรรณี เขียวไกร
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางณัฐกฤตา ศรีเมือง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวนริศรา เปรมศรี
การจัดการกีฬา
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางยอดรัก สายสิญจน์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวอภัยวรรณ์ จิตมาตย์
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวพัชรนิกานต์ พงษ์ธนู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางกรรณิกา สิงห์ศรี
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.ศราวุธ ราชมณี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวร ฮงมา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
การจัดการกีฬา
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสายทิพย์ จะโนภาษ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางบัวจันทร์ อินธิโส
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางศิริวรรณ เพชรไพร
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวชนาพร รัตนมาลี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวผกามาศ อถัยโส
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวหัทยา ภูน้ำเย็น
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นายปุณภวัฒน์ กาศรุณ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.อรดี พันธ์กว้าง
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ (โชคสกุลพร)
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวอัจฉรา คำหล้า
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาววิรัชดา กาฬโอฆะ
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.สรพงศ์ อินธิแสง
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวจิราพร สมสุวรรณ
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นายศุภวุฒิ คำหาญ
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นายจอน เมฆสว่าง
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายวุฒิชัย กันนุฬา
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 รองศาสตราจารย์วรศิษย์ อุชัย
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายพฤทธิ์ คำศรี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นายบัวกัน สำราญ
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวนันทวรรณ คณะวาปี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นายปรัชญา ธงพานิช
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายพงฬ์นธี มณีกุล
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายทิวานัถ แก้วสอนดี
เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดร.แสงสุรีย์ พังแดง
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายศราวุธ ไผ่แก้ว
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดร.บัณฑิต บุญขาว
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวพิมฉัตร โมดา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายอภิวัติ แก้วส่อง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
ไฟฟ้ากำลัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายชาญวิช สุวรรณพงศ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายธีรพล อุปชาบาล
เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายมนตรี แสงสุริยันต์
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวพรฑิตา ถามะพันธ์
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายกฤชณัท รวมบุญ
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวทิพาภรณ์ หอมดี
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดร.วรมิญช์ พันธุรัตน์
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
ภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวศศิพิมพ์ มหารศ
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายสำราญ วิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายคณิน เชื้อดวงผุย
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.ปิติณัช ไศลบาท
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวอาติมา โอภาส
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวฑิฆัมพร สิงโตมาศ
สังคมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวนิดาพร อาจประจญ
การศึกษาปฐมวัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวสุภธิดา สุกใส
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวศรีสุดา ด้วงโต้ด
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวอาติมา โอภาส
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายเอื้อ มูลสิงห์
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายอนุวัฒน์ พลทิพย์
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายพัฒนพงศ์ ติระ
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายอาทิตย์ ผดุงเดช
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.สรร ธงยศ
การบริหารการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายเจษฎา ไชยตา
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.สาวิตรี เถาว์โท
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นา่ยปรีชา บุญทวี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์
พัฒนาชุมชน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.เขมิกา ทองเรือง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวกษมา ประเสริฐสังข์
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายกาญ ดำริสุ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางกชกร เดชะคำภู
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
สังคมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมย์
ภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวประภัสสร มะลาด
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวนิสากร ศรีธัญรัตน์
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายพิศมาส หวังดี
การก่อสร้าง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวนายิกา สมร
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางบงกชไพร ศรพรหม
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายสรินทรเทพ สายเนตร
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวพรจิต สอนสีดา
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวพักตร์พริ้ง พลหาญ
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายนิคม ศรีหะมงคล
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายวราเดช แสงบุญ
เครื่องจักรกลเกษตร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวศศิธร เชื้อกุณะ
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาววันเพ็ญ กาคำผุย
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายธนพัฒน์ สุระนรากุล
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายปรีชา ศิริสม
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวจิราวรรณ คำธร
ประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายพูลทวี ศรพรหม
เครื่องจักรกลเกษตร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.นำ้ คำมุลตรี
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายอนวัทย์ ผาลี
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาววนิดา ถาปันแก้ว
ภาษาอังกฤษ
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวหทัยกาญจน์ กกแก้ว
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายประเสริฐ บุญพิทักษ์กิจ
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 น.สพ.ดร.ชาตรี ชำนาญดี
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.ตรี วาทกิจ
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายสราวุธ คำพุช
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
การโรงแรมและภัตตาคาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ปลายเนตร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสิทธิชัย เจริญราช
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี อุดร
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายกฤษฏพล คำลุน
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ว่าที่ร.ต.หญิงธนิสรา บุตรสิงขรณ์
วิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสมศักดิ์ แสนเมือง
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายอนุรักษ์ ตัณฑวรา
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสิริวัฒน์ นิลวัฒน์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายโกวิท ยอดมงคล
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวถนอมวรรณ ศรีวงษา
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายพูลสวัสดิ์ โคตพรหม
ภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อาจารย์ ดร.เจษฎา สารสุข
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวสมหฤทัย บุตรจันทร์
วิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายณัฐพงษ์ แก้วดวงดี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสมชาติ โสนะแสง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายบุญเติม อุ่นวิเศษ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายวราวุธ บัวชุม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายรชต ตามา
วิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสิทธิชัย เสนารัตน์
ไฟฟ้ากำลัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายชูธง สัมมัตตะ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายทศพล มานะศรี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายวีระ รัตนงาม
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายนพฤทธิ์ พรหมลัง
เทคโนโลยีเครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ
ไฟฟ้ากำลัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสำเนียง ไข่มุกข์
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางพัชรณัฏฐ์ แสงอ่อน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 hUuJEKyUrKJimmiXS gauZYqeqaQZ
สังคมศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายวิชัย พัฒนพล
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายอภิสิทธิ์ แก้วชาลุน
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาววราภรณ์ อักโขวงศ์
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวชุติมา วรรณพงศ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวประคองศิลป์ อุทาลุน
การจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวศิริวรรณ เกาแกกูล
การเลขานุการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายธนภัทร มาลีลัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน สุนีย์
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายบรรจง ภูละคร
สถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์
ฟิสิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช ภู่ระหงษ์
การบัญชี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์
การเลขานุการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายพงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายกฤษนันต์ 1480900022331
สถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายรณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์
เทคโนโลยีเครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวปัทมา วิชัยโย
วิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสมยศ สีแสนซุย
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางอรปรียา ตามา
การจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภร วัฒนนวลสกุล
คณิตศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวพรพิรุณ แม้นประเสริฐ
การโรงแรมและภัตตาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางจาริยา สุทธินนท์
การศึกษาปฐมวัย
บัณฑิตวิทยาลัย
 รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
การก่อสร้าง
บัณฑิตวิทยาลัย
 นางสาวสโรชา มีทรัพย์มั่น
การจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
 นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวปรีดารี ศิริรัตน์
การโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นายปิยะพงษ์ นาไชย
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางอาทิตยาพร ประสานพานิช
การโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางพัชนี จันทร์น้อย
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายเพ็ชร คชรัตน์
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวอภิญญา ศักดาศิโรรัตน์
การจัดการ
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางกนกพร ชัยมงคล
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวสาวิณี โกพลรัตน์
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวณภัทร หงษาวงศ์
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายเศรษฐศักดิ์ ขวัญเพชร
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายธานี ทุมประเสน
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวณัฏฐ์นรี สุริยสิทธิ์
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางจิรวรรณ ดีประเสริฐ
การตลาด
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางปราณี สุรสิทธิ์
การจัดการ
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวจันทร์เพ็ญ เหล่าชัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวสุดารัตน์ กมลเลิศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาววันทนารี สุวรรณกลาง
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายยศพนธ์ เดโชพล
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอรรถพล แพนสิงห์
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวสุจิตรา แสงจันดา
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชาญชัย ไชยโคตร
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
เทคโนโลยีเครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวธนัตถ์ธิดา รามฤทธิ์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวปราชญดา บูรพาอธิษฐาน
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายรชต มณีโชติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวศศิธร แสงจำรัสชัยกุล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชัชวาลย์ อินทะเสย์
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวศรุดา วรรณภู
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายธีระศักดิ์ ลุนลาน
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม

 

Next Last

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม