แสดงรายชื่อนักวิจัยทั้งหมด

ค้นจากชื่อนักวิจัย หรือสาขาวิชา หรือหน่วยงานที่สังกัด

 

นักวิจัยทั้งหมด 447 คน
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา/ตำแหน่งงาน
หน่วยงานที่สังกัด
รายละเอียด
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์
 นางสาวขวัญเรือน คล้ำพงษ์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 ดร.อธิราชย์ นันขันตี
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายศุภกร ศรเพชร
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นายณัฐพงศ์ เขียวศรี
นิเทศศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นายบัญชา ปลื้มอารมย์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวสุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 นายพาที แสนสี
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ดร.อาริยา สุริยนต์
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
การตลาด
คณะครุศาสตร์
 นางสาวธิดาพร สวยสอาด
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นางสาวอนุธิดา แผ้วไธสง
การจัดการ
คณะครุศาสตร์
 นาย.พงศ์เทพ โคตรประทุม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 Mr.rachata suvannagoot
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวเสาวภา ปิดทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวรวีวรรณ สุวรรณเจริญ
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 นายกำพร ประชุมวรรณ
นักวิจัย
คณะครุศาสตร์
 นางสาวสุวิมล คำน้อย
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ดร.ปรมะ แขวงเมือง
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวอภิรดี แข้โส
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายกิตติ ยกเทพ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายเวชยันต์ ศรีแก้วรัตนะ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวศศิวิมล ฮงมา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางกัลยาณี ม่วงไทย
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายชินกร คะอังกุ
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นางรัชนียา มูลชัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวดวงฤทัย ณ นครพนม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายวัฒนา ศรีวรมย์
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวพัชรนิกานต์ พงษ์ธนู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางกรรณิกา สิงห์ศรี
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวร ฮงมา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางจิตติยา สุระนรากุล
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางยอดรัก สายสิญจน์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
การจัดการกีฬา
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสายทิพย์ จะโนภาษ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางบัวจันทร์ อินธิโส
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา บุญสุข
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.ศราวุธ ราชมณี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวอุมาพร จันโสภา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางศิริวรรณ เพชรไพร
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวอภัยวรรณ์ จิตมาตย์
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสุชีวา สิทธิจินดา
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวนิภาภัทร แสนอุบล
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสุพรรณี เขียวไกร
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางณัฐกฤตา ศรีเมือง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวนริศรา เปรมศรี
การจัดการกีฬา
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวชนาพร รัตนมาลี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายศุภวุฒิ คำหาญ
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นายจอน เมฆสว่าง
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวอัจฉรา คำหล้า
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาววิรัชดา กาฬโอฆะ
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวหัทยา ภูน้ำเย็น
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นายบัวกัน สำราญ
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวจิราพร สมสุวรรณ
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นายวุฒิชัย กันนุฬา
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 รองศาสตราจารย์วรศิษย์ อุชัย
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายปุณภวัฒน์ กาศรุณ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.อรดี พันธ์กว้าง
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ (โชคสกุลพร)
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นายพฤทธิ์ คำศรี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวผกามาศ อถัยโส
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวนันทวรรณ คณะวาปี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นายปรัชญา ธงพานิช
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.สรพงศ์ อินธิแสง
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายพงฬ์นธี มณีกุล
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดร.แสงสุรีย์ พังแดง
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวพรฑิตา ถามะพันธ์
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายศราวุธ ไผ่แก้ว
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวทิพาภรณ์ หอมดี
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดร.บัณฑิต บุญขาว
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายอภิวัติ แก้วส่อง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายชาญวิช สุวรรณพงศ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายมนตรี แสงสุริยันต์
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวพิมฉัตร โมดา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายกฤชณัท รวมบุญ
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายสำราญ วิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวศรีสุดา ด้วงโต้ด
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายอนุวัฒน์ พลทิพย์
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายพัฒนพงศ์ ติระ
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายเจษฎา ไชยตา
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวอาติมา โอภาส
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นา่ยปรีชา บุญทวี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์
พัฒนาชุมชน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายอาทิตย์ ผดุงเดช
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.สรร ธงยศ
การบริหารการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.เขมิกา ทองเรือง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวอาติมา โอภาส
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายกาญ ดำริสุ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางกชกร เดชะคำภู
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
สังคมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมย์
ภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวนิดาพร อาจประจญ
การศึกษาปฐมวัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
ภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวกษมา ประเสริฐสังข์
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายคณิน เชื้อดวงผุย
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.สาวิตรี เถาว์โท
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.ปิติณัช ไศลบาท
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
สังคมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวฑิฆัมพร สิงโตมาศ
สังคมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวศศิพิมพ์ มหารศ
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวสุภธิดา สุกใส
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายเอื้อ มูลสิงห์
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวจิราวรรณ คำธร
ประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวนิสากร ศรีธัญรัตน์
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายพูลทวี ศรพรหม
เครื่องจักรกลเกษตร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายพิศมาส หวังดี
การก่อสร้าง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.นำ้ คำมุลตรี
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวพรจิต สอนสีดา
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายอนวัทย์ ผาลี
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวประภัสสร มะลาด
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวหทัยกาญจน์ กกแก้ว
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายประเสริฐ บุญพิทักษ์กิจ
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวนายิกา สมร
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.ตรี วาทกิจ
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายสราวุธ คำพุช
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวพักตร์พริ้ง พลหาญ
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายทิวานัถ แก้วสอนดี
ช่างกลเกษตร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาววันเพ็ญ กาคำผุย
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางบงกชไพร ศรพรหม
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายสรินทรเทพ สายเนตร
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายนิคม ศรีหะมงคล
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายวราเดช แสงบุญ
เครื่องจักรกลเกษตร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวศศิธร เชื้อกุณะ
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
การโรงแรมและภัตตาคาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายธนพัฒน์ สุระนรากุล
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายปรีชา ศิริสม
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายวีระ รัตนงาม
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายทศพล มานะศรี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายนพฤทธิ์ พรหมลัง
เทคโนโลยีเครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสำเนียง ไข่มุกข์
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
ภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ว่าที่ร.ต.หญิงธนิสรา บุตรสิงขรณ์
วิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายวิชัย พัฒนพล
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายอภิสิทธิ์ แก้วชาลุน
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายอนุรักษ์ ตัณฑวรา
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน สุนีย์
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายพูลสวัสดิ์ โคตพรหม
ภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวสมหฤทัย บุตรจันทร์
วิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายรชต ตามา
วิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายรณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์
เทคโนโลยีเครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ
ไฟฟ้ากำลัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางพัชรณัฏฐ์ แสงอ่อน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ปลายเนตร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสิทธิชัย เจริญราช
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 hUuJEKyUrKJimmiXS gauZYqeqaQZ
สังคมศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสมศักดิ์ แสนเมือง
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาววราภรณ์ อักโขวงศ์
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวประคองศิลป์ อุทาลุน
การจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายธนภัทร มาลีลัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายโกวิท ยอดมงคล
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสิริวัฒน์ นิลวัฒน์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายบรรจง ภูละคร
สถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์
ฟิสิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายณัฐพงษ์ แก้วดวงดี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช ภู่ระหงษ์
การบัญชี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสมชาติ โสนะแสง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์
การเลขานุการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายพงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายบุญเติม อุ่นวิเศษ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี อุดร
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายกฤษฏพล คำลุน
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายวราวุธ บัวชุม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายกฤษนันต์ 1480900022331
สถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวชุติมา วรรณพงศ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวปัทมา วิชัยโย
วิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายชูธง สัมมัตตะ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางอรปรียา ตามา
การจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสมยศ สีแสนซุย
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวศิริวรรณ เกาแกกูล
การเลขานุการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวพรพิรุณ แม้นประเสริฐ
การโรงแรมและภัตตาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภร วัฒนนวลสกุล
คณิตศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
การก่อสร้าง
บัณฑิตวิทยาลัย
 นางสาวสโรชา มีทรัพย์มั่น
การจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
 นายปิยะพงษ์ นาไชย
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวปรีดารี ศิริรัตน์
การโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางอาทิตยาพร ประสานพานิช
การโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางพัชนี จันทร์น้อย
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวณภัทร หงษาวงศ์
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายธานี ทุมประเสน
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายเศรษฐศักดิ์ ขวัญเพชร
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางกนกพร ชัยมงคล
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายเพ็ชร คชรัตน์
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวอภิญญา ศักดาศิโรรัตน์
การจัดการ
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวสาวิณี โกพลรัตน์
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวณัฏฐ์นรี สุริยสิทธิ์
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางจิรวรรณ ดีประเสริฐ
การตลาด
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางปราณี สุรสิทธิ์
การจัดการ
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายรชต มณีโชติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชัชวาลย์ อินทะเสย์
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายธีระศักดิ์ ลุนลาน
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายเอกพงษ์ คงสมบัติ
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางประไพ ดีนัก
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายเศรษฐา สุขัน
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางวนิดา ใต้ศรีโคตร
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายประสพสุข สร้อยทอง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางวรรณรัตน์ มณีโชติ
การบริหารการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวแพงมา โคตรสา
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายประชาชาติ อ่อนคำ
การจัดการกีฬา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวธนัตถ์ธิดา รามฤทธิ์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวปราชญดา บูรพาอธิษฐาน
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวสุดารัตน์ กมลเลิศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายทรงกช ศรีประสาร
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายวรวรรษ ขวัญเพชร
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายศักดา ตั้งตระกูล
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายภัทรวงศ์ สิงหฺ์ทอง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพรทิพย์ แวงสันเทียะ
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายหฤษฎ์ คล่องดี
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายไพทูน ดีนัก
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายสุคนธ์ เมืองโคตร
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชาญวิทย์ ชนะพจน์
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพัทธ์ธีรา บัวศรียศธิยา
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายบัญชลี จันทรมานิตย์
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางจุฑามาศ ใจสบาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางณัฐชนันท์ ปลายเนตร
วิทยาศาสตร์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายดิษฐวัฒน์ ทองสุข
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาววันทนารี สุวรรณกลาง
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวจิราพร ล้ำวงษ์
คณิตศาสตร์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางนันตพร ศรีวิไล
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนภัค ศรียะวงษ์
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายยศพนธ์ เดโชพล
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาววริศรา ปุ๊กกระโทก
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม

 

Next Last

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม