แสดงรายชื่อนักวิจัยทั้งหมด

ค้นจากชื่อนักวิจัย หรือสาขาวิชา หรือหน่วยงานที่สังกัด

 

นักวิจัยทั้งหมด 446 คน
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา/ตำแหน่งงาน
หน่วยงานที่สังกัด
รายละเอียด
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์
 นางสาวอภิรดี แข้โส
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายกิตติ ยกเทพ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ดร.อธิราชย์ นันขันตี
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายกำพร ประชุมวรรณ
นักวิจัย
คณะครุศาสตร์
 นางสาวสุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ดร.ปรมะ แขวงเมือง
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายเวชยันต์ ศรีแก้วรัตนะ
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายศุภกร ศรเพชร
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ดร.วัชรี แซงบุญเรือง
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายชินกร คะอังกุ
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นาย.พงศ์เทพ โคตรประทุม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ดร.อาริยา สุริยนต์
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 Mr.rachata suvannagoot
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางรัชนียา มูลชัย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวธิดาพร สวยสอาด
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นางสาวขวัญเรือน คล้ำพงษ์
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 นางสาวเสาวภา ปิดทอง
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 นางสาวรวีวรรณ สุวรรณเจริญ
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 นายณัฐพงศ์ เขียวศรี
นิเทศศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นายบัญชา ปลื้มอารมย์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นายพาที แสนสี
การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
 อาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน
วิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
 นางสาวนุชนาถ บัวสุดตา
การตลาด
คณะครุศาสตร์
 นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวศศิวิมล ฮงมา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางกัลยาณี ม่วงไทย
ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 นางสาวอนุธิดา แผ้วไธสง
การจัดการ
คณะครุศาสตร์
 นางสาวสุวิมล คำน้อย
สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี
การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 นางสาวดวงฤทัย ณ นครพนม
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางยอดรัก สายสิญจน์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา บุญสุข
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวอภัยวรรณ์ จิตมาตย์
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.ศราวุธ ราชมณี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวอุมาพร จันโสภา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสุพรรณี เขียวไกร
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางจิตติยา สุระนรากุล
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวเพ็ญพักตร์ สืบศรี
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสุชีวา สิทธิจินดา
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.นิตยา โพธิ์ศรีจันทร์
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางณัฐกฤตา ศรีเมือง
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวนริศรา เปรมศรี
การจัดการกีฬา
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาววชิรนันท์ ปุ้ม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายวัฒนา ศรีวรมย์
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน คำมุลตรี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวพัชรนิกานต์ พงษ์ธนู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ
การจัดการกีฬา
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางกรรณิกา สิงห์ศรี
การจัดการ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางศิริวรรณ เพชรไพร
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวร ฮงมา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายชินาพัฒน์ สกุลราศรีสวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสุภัทรชรี บุญประชุม
นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวนิภาภัทร แสนอุบล
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวสายทิพย์ จะโนภาษ
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางบัวจันทร์ อินธิโส
การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวรัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.สรพงศ์ อินธิแสง
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายปุณภวัฒน์ กาศรุณ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 รองศาสตราจารย์วรศิษย์ อุชัย
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.อรดี พันธ์กว้าง
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวพรพรรณ น้ำค้าง
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวชนาพร รัตนมาลี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวผกามาศ อถัยโส
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวหัทยา ภูน้ำเย็น
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายศุภวุฒิ คำหาญ
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นายจอน เมฆสว่าง
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายวุฒิชัย กันนุฬา
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวปินันทนา สิงห์ยะบุศย์
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ (โชคสกุลพร)
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวอัจฉรา คำหล้า
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายพฤทธิ์ คำศรี
เคมี
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาววิรัชดา กาฬโอฆะ
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายบัวกัน สำราญ
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวนันทวรรณ คณะวาปี
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
 นายปรัชญา ธงพานิช
ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นางสาวจิราพร สมสุวรรณ
คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
 นายชาญวิช สุวรรณพงศ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายมนตรี แสงสุริยันต์
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายกฤชณัท รวมบุญ
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวพรฑิตา ถามะพันธ์
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายพงฬ์นธี มณีกุล
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดร.แสงสุรีย์ พังแดง
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายศราวุธ ไผ่แก้ว
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดร.บัณฑิต บุญขาว
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวทิพาภรณ์ หอมดี
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นายอภิวัติ แก้วส่อง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวพิมฉัตร โมดา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
ภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวสุภธิดา สุกใส
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวศรีสุดา ด้วงโต้ด
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวกษมา ประเสริฐสังข์
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.สาวิตรี เถาว์โท
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายอนุวัฒน์ พลทิพย์
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายพัฒนพงศ์ ติระ
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.สรร ธงยศ
การบริหารการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายเอื้อ มูลสิงห์
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายสำราญ วิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์
พัฒนาชุมชน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.เขมิกา ทองเรือง
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายเจษฎา ไชยตา
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายกาญ ดำริสุ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางกชกร เดชะคำภู
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
สังคมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมย์
ภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวอาติมา โอภาส
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
สังคมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นา่ยปรีชา บุญทวี
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวนิดาพร อาจประจญ
การศึกษาปฐมวัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวศศิพิมพ์ มหารศ
ภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายอาทิตย์ ผดุงเดช
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายคณิน เชื้อดวงผุย
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 ดร.ปิติณัช ไศลบาท
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวอาติมา โอภาส
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ
นักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นายประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
นิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวฑิฆัมพร สิงโตมาศ
สังคมศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 นางสาวจิราวรรณ คำธร
ประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวนิสากร ศรีธัญรัตน์
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายพูลทวี ศรพรหม
เครื่องจักรกลเกษตร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายพิศมาส หวังดี
การก่อสร้าง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.นำ้ คำมุลตรี
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวพรจิต สอนสีดา
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวหทัยกาญจน์ กกแก้ว
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายประเสริฐ บุญพิทักษ์กิจ
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายสราวุธ คำพุช
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวประภัสสร มะลาด
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายทิวานัถ แก้วสอนดี
ช่างกลเกษตร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวนายิกา สมร
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางบงกชไพร ศรพรหม
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายสรินทรเทพ สายเนตร
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายอนวัทย์ ผาลี
การประมง
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวพักตร์พริ้ง พลหาญ
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายนิคม ศรีหะมงคล
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายวราเดช แสงบุญ
เครื่องจักรกลเกษตร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาวศศิธร เชื้อกุณะ
พืชศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ดร.ตรี วาทกิจ
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางสาววันเพ็ญ กาคำผุย
เกษตรศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
การโรงแรมและภัตตาคาร
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายธนพัฒน์ สุระนรากุล
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นายปรีชา ศิริสม
สัตวศาสตร์
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 นางพัชรณัฏฐ์ แสงอ่อน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ปลายเนตร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสิทธิชัย เจริญราช
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายบุญเติม อุ่นวิเศษ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสมศักดิ์ แสนเมือง
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวชุติมา วรรณพงศ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวประคองศิลป์ อุทาลุน
การจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสิริวัฒน์ นิลวัฒน์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายธนภัทร มาลีลัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวศิริวรรณ เกาแกกูล
การเลขานุการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายวีระ รัตนงาม
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายบรรจง ภูละคร
สถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์
ฟิสิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายณัฐพงษ์ แก้วดวงดี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสมชาติ โสนะแสง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช ภู่ระหงษ์
การบัญชี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวประจิตรา หม่อมพะเนาว์
การเลขานุการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายพงศ์พัทธ์ มังคละคีรี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวอ้อมทิพย์ มาลีลัย
ภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี อุดร
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายกฤษฏพล คำลุน
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายวราวุธ บัวชุม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายกฤษนันต์ 1480900022331
สถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายชูธง สัมมัตตะ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวปัทมา วิชัยโย
วิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสมยศ สีแสนซุย
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวพรพิรุณ แม้นประเสริฐ
การโรงแรมและภัตตาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภร วัฒนนวลสกุล
คณิตศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายทศพล มานะศรี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายนพฤทธิ์ พรหมลัง
เทคโนโลยีเครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ
ไฟฟ้ากำลัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายสำเนียง ไข่มุกข์
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ว่าที่ร.ต.หญิงธนิสรา บุตรสิงขรณ์
วิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 hUuJEKyUrKJimmiXS gauZYqeqaQZ
สังคมศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายวิชัย พัฒนพล
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาววราภรณ์ อักโขวงศ์
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายอภิสิทธิ์ แก้วชาลุน
เทคโนโลยีอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายอนุรักษ์ ตัณฑวรา
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน สุนีย์
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายพูลสวัสดิ์ โคตพรหม
ภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางสาวสมหฤทัย บุตรจันทร์
วิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายรชต ตามา
วิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายรณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์
เทคโนโลยีเครื่องกล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นายโกวิท ยอดมงคล
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 นางอรปรียา ตามา
การจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
การก่อสร้าง
บัณฑิตวิทยาลัย
 นางสาวสโรชา มีทรัพย์มั่น
การจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
 นางสาวดุษฎี ช่วยสุข
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวปรีดารี ศิริรัตน์
การโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นายปิยะพงษ์ นาไชย
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางอาทิตยาพร ประสานพานิช
การโรงแรมและภัตตาคาร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 นางสาวณัฏฐ์นรี สุริยสิทธิ์
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางจิรวรรณ ดีประเสริฐ
การตลาด
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายธานี ทุมประเสน
เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางปราณี สุรสิทธิ์
การจัดการ
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางพัชนี จันทร์น้อย
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวณภัทร หงษาวงศ์
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายเศรษฐศักดิ์ ขวัญเพชร
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางกนกพร ชัยมงคล
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นายเพ็ชร คชรัตน์
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวอภิญญา ศักดาศิโรรัตน์
การจัดการ
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวอัญชลี พลอยเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวสาวิณี โกพลรัตน์
การบริหารการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
การจัดการการบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 นางสาวจิราพร ล้ำวงษ์
คณิตศาสตร์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายเอกพงษ์ คงสมบัติ
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางประไพ ดีนัก
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางนันตพร ศรีวิไล
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนภัค ศรียะวงษ์
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาววริศรา ปุ๊กกระโทก
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายภากรณ์ ดาสี
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายศรายุทธ เมาฬี
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวแพงมา โคตรสา
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
เทคโนโลยีเครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายประชาชาติ อ่อนคำ
การจัดการกีฬา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายบัญชา ใต้ศรีโคตร
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกุสุมา สร้อยทอง
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกัญสพัฒน์ นับถือตรง
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวธนัตถ์ธิดา รามฤทธิ์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวจันทร์เพ็ญ เหล่าชัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางมัลลิกา โคมพิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายหฤษฎ์ คล่องดี
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายไพทูน ดีนัก
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายสุคนธ์ เมืองโคตร
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายสมควร บุสุวะ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางวนิดา ใต้ศรีโคตร
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอรรถพล แพนสิงห์
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชาญชัย ไชยโคตร
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางจุฑามาศ ใจสบาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 MrNarongrit Auppapong
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายปกรณ์ อุ่นไธสง
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายดิษฐวัฒน์ ทองสุข
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวสุดารัตน์ กมลเลิศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายรชต มณีโชติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาววันทนารี สุวรรณกลาง
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชัชวาลย์ อินทะเสย์
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายธีระศักดิ์ ลุนลาน
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายยศพนธ์ เดโชพล
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายเศรษฐา สุขัน
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม

 

Next Last

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม