แสดงรายชื่อนักวิจัยทั้งหมด

ค้นจากชื่อนักวิจัย หรือสาขาวิชา หรือหน่วยงานที่สังกัด

 

นักวิจัยทั้งหมด 465 คน
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา/ตำแหน่งงาน
หน่วยงานที่สังกัด
รายละเอียด
 นางวนิดา ใต้ศรีโคตร
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพัทธ์ธีรา บัวศรียศธิยา
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายบัญชลี จันทรมานิตย์
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 MrNarongrit Auppapong
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางณัฐชนันท์ ปลายเนตร
วิทยาศาสตร์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวธนัตถ์ธิดา รามฤทธิ์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวปราชญดา บูรพาอธิษฐาน
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอนิวรรตน์ พลรักษ์
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวสุดารัตน์ กมลเลิศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายวรวรรษ ขวัญเพชร
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายเอกพงษ์ คงสมบัติ
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางประไพ ดีนัก
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางนันตพร ศรีวิไล
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนภัค ศรียะวงษ์
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายเศรษฐา สุขัน
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาววริศรา ปุ๊กกระโทก
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชาญวิทย์ ชนะพจน์
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวแพงมา โคตรสา
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายประชาชาติ อ่อนคำ
การจัดการกีฬา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกุสุมา สร้อยทอง
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกัญสพัฒน์ นับถือตรง
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวจันทร์เพ็ญ เหล่าชัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายทรงกช ศรีประสาร
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวจิราพร ล้ำวงษ์
คณิตศาสตร์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายศักดา ตั้งตระกูล
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายหฤษฎ์ คล่องดี
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายไพทูน ดีนัก
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอรรถพล แพนสิงห์
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายสุคนธ์ เมืองโคตร
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวสุจิตรา แสงจันดา
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชาญชัย ไชยโคตร
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายภากรณ์ ดาสี
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 ดร.พันตรี โคมพิทยา
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายศรายุทธ เมาฬี
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางจุฑามาศ ใจสบาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายดิษฐวัฒน์ ทองสุข
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายยุทธจักร ปัญญาสาร
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยนาหว้า
 นายสมชัย วะชุม
เครื่องกล
วิทยาลัยนาหว้า
 นายลาภวัต วงศ์ประชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยนาหว้า
 นายสุพัศ โคตรผาย
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยนาหว้า
 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
เทคโนโลยีเครื่องกล
วิทยาลัยนาหว้า
 นางปาริชาติ เมืองขวา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเปรียบแก้ว ฝาระมี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 oYrVYLFAAdZBarnypok WlUDomRtdMkl
สัตวศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอรอุมา แก้วเกิด
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเจนจิรา ฆารประเดิม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายวศินภัทร ปิยะพงศ์สกุล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอภิญญา กุลทะเล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสุปราณี สิทธิกานต์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสมเกียรติ บุญคง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายบรรจง พลไชย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรฤทัย ภูนากลม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสงกรานต์ นักบุญ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายวุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวศิรินาฏ ต้นสวรรค์
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวพรรณยุพา เหลาแตว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางวิมลศิริ เกษตร์ภิบาล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวธันย์ชนก แคล่วคล่อง​
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางละอองดาว คำชาตา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางดวงใจ บุญคง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสมเกียรติ สุทธรัตน์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวภัทรา กุลทะเล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายโกมล บุญแก้ว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายชัยวัฒน์ อินไชยา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอัจฉราพร ศรีโคตร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวธันยธรณ์ ไฝทาคำ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสุรชัย เฉนียง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางอุทัยวรรณ สุกิมานิล โบลตัน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวสุพักต์ ศิริบ่อแก
สังคมศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางวิภาวรรณ สีหาคม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวชลินดา คำศรีพล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวจรินทร โคตพรม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวกุลพิธาน์ จุลเสวก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางณัติยา พรหมสาขา ณ.สกลนคร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี สมกำลัง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย หมื่นห่อ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวสุขมาพร พึ่งผาสุก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเบญจยามาศ พิลายนต์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาววรรรษมน ปาพรม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวณัฏยา อ่อนผิว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางพยอม สินธุศิริ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสุรเชษฐ์ สมตัว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวรัตติยา ทองอ่อน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางวิสัย คะตา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวพิมลพรรณ เนื่องชมภู
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวยุพเรศ โจมแพง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวผกามาส ตงศิริ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวดัชนี สุวรรณคม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายนรากร พลหาญ
นักวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวกนกวรรณ ไชยต้นเทือก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวธัญพิชชา สวัสดี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาววราพร มีแก้ว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวชมพูนุช พูมพิจ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวยุวดี สารบูรณ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายชินกรณ์ แดนกาไสย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายทัศพงศ์ นันทมัจฉา
เทคโนโลยีอุตสาหการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายณัฐพงษ์ เกตวงษา
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นางสาวอัจฉรา พิเลิศ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายคมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
เครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายเสรี ขุนไชย
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม
การบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายศตวรรษ ศรีอินทร์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายสมยศ แอบไธสง
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 PhotiitconaUXlVGgcMark ApxyKSoGnwB
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สถาบันภาษา
 นายพงศธร วสิกรัตน์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายพัชรพงษ์ ภูเบศรพีรวัส
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายราชันย์ คูรานา
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวสุนิสา แซ่ตั้ง
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายศิวกรณ์ ตั้งสกุล
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวปรียากร บุญธรรม
ภาษาจีน
สถาบันภาษา
 นางสาวปุณชญา ศิวานิพัทน์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาววิชุดา ตามัย
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางภัทราวดี วงษ์วาศ
เทคโนโลยีอาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวพรพิมล ควรรณสุ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 พ.จ.อ.วัลลภ บุญทานัง
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววราพร บัวพรม
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช
นักวิชาการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล
อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววิชญาพร สุภาโสด
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นายสมพร กงนะ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางอาพาพร สุพร
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นายมาโนช สุวรรณสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร
การบริหารการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวอานันทพร ถึงแสง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
 นางศุภวารี วงศ์ปทุม
นิติศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานอธิการบดี
 นายสุรักษ์ สิมคาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการ
 นางสาวพิมพิกา วะสาร
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ
 นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ
 นายปรีชา อาษาวัง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ
 นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา
นักวิชาการศึกษา
สำนักวิทยบริการ

 

First Previous

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม