แสดงรายชื่อนักวิจัยทั้งหมด

ค้นจากชื่อนักวิจัย หรือสาขาวิชา หรือหน่วยงานที่สังกัด

 

นักวิจัยทั้งหมด 465 คน
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา/ตำแหน่งงาน
หน่วยงานที่สังกัด
รายละเอียด
 นายศักดา ตั้งตระกูล
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางนันตพร ศรีวิไล
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนภัค ศรียะวงษ์
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายยศพนธ์ เดโชพล
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาววริศรา ปุ๊กกระโทก
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางวนิดา ใต้ศรีโคตร
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวพิมพ์นารา รามางกูร
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวปรางทิพย์ เสยกระโทก
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายภากรณ์ ดาสี
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกุสุมา สร้อยทอง
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวธนัตถ์ธิดา รามฤทธิ์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกัญสพัฒน์ นับถือตรง
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวจันทร์เพ็ญ เหล่าชัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวสุดารัตน์ กมลเลิศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวศรุดา วรรณภู
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวศภุรัตน์ อิงอาจ
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์
การจัดการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอรรถพล แพนสิงห์
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์
นักวิจัย
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชาญชัย ไชยโคตร
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์
การบัญชี
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายศรายุทธ เมาฬี
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
เทคโนโลยีเครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายรชต มณีโชติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายชัชวาลย์ อินทะเสย์
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายธีระศักดิ์ ลุนลาน
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายเอกพงษ์ คงสมบัติ
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางมัลลิกา โคมพิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางประไพ ดีนัก
การก่อสร้าง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายสมควร บุสุวะ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายประสพสุข สร้อยทอง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางวรรณรัตน์ มณีโชติ
การบริหารการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 ดร.พันตรี โคมพิทยา
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวแพงมา โคตรสา
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายประชาชาติ อ่อนคำ
การจัดการกีฬา
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายอุดมศักดิ์ เจริญทรัพย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 MrNarongrit Auppapong
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายปกรณ์ อุ่นไธสง
เครื่องกล
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางกัญญาภัทร จิตมาตย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยธาตุพนม
 นายศราวุธ จันไตรรัตน์
เทคโนโลยีเครื่องกล
วิทยาลัยนาหว้า
 นายลาภวัต วงศ์ประชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยนาหว้า
 นายยุทธจักร ปัญญาสาร
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยนาหว้า
 นายสุพัศ โคตรผาย
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยนาหว้า
 นายสมชัย วะชุม
เครื่องกล
วิทยาลัยนาหว้า
 นางวิภาวรรณ สีหาคม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางปาริชาติ เมืองขวา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวธันย์ชนก แคล่วคล่อง​
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวมารศรี ศิริสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางณัติยา พรหมสาขา ณ.สกลนคร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอรอุมา แก้วเกิด
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายวศินภัทร ปิยะพงศ์สกุล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเจนจิรา ฆารประเดิม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอภิญญา กุลทะเล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย หมื่นห่อ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวธันยธรณ์ ไฝทาคำ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวสุขมาพร พึ่งผาสุก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสุปราณี สิทธิกานต์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสมเกียรติ บุญคง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายวุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรฤทัย ภูนากลม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางวิมลศิริ เกษตร์ภิบาล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวพรรณยุพา เหลาแตว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางละอองดาว คำชาตา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวรัตติยา ทองอ่อน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางดวงใจ บุญคง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสมเกียรติ สุทธรัตน์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายชัยวัฒน์ อินไชยา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอัจฉราพร ศรีโคตร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสุรชัย เฉนียง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายนรากร พลหาญ
นักวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์ แก้วศิริ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวธัญพิชชา สวัสดี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางอุทัยวรรณ สุกิมานิล โบลตัน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวศิรินาฏ ต้นสวรรค์
นักวิชาการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวชลินดา คำศรีพล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวกุลพิธาน์ จุลเสวก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวจรินทร โคตพรม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวสมสมร เรืองวรบูรณ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเปรียบแก้ว ฝาระมี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี สมกำลัง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเบญจยามาศ พิลายนต์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวณัฏยา อ่อนผิว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาววรรรษมน ปาพรม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางพยอม สินธุศิริ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายบรรจง พลไชย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสงกรานต์ นักบุญ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายสุรเชษฐ์ สมตัว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางรุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวสุพักต์ ศิริบ่อแก
สังคมศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวพิมลพรรณ เนื่องชมภู
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางวิสัย คะตา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวผกามาส ตงศิริ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวยุพเรศ โจมแพง
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวภัทรา กุลทะเล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 oYrVYLFAAdZBarnypok WlUDomRtdMkl
สัตวศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายโกมล บุญแก้ว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวดัชนี สุวรรณคม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวกนกวรรณ ไชยต้นเทือก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาววราพร มีแก้ว
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวชมพูนุช พูมพิจ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายชินกรณ์ แดนกาไสย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นางสาวยุวดี สารบูรณ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
 นายวัชรวิชญ์ ดาวสว่าง
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายณัฐพงษ์ เกตวงษา
ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายเสรี ขุนไชย
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายคมสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
เครื่องกล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายทัศพงศ์ นันทมัจฉา
เทคโนโลยีอุตสาหการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นางสาววัชราภรณ์ วังหอม
การบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นางสาวอัจฉรา พิเลิศ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
 นายศตวรรษ ศรีอินทร์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวปุณชญา ศิวานิพัทน์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวปรียากร บุญธรรม
ภาษาจีน
สถาบันภาษา
 นายสมยศ แอบไธสง
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายพัชรพงษ์ ภูเบศรพีรวัส
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวภาวิณี เรืองจิรารัตน์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวสุนิสา แซ่ตั้ง
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 PhotiitconaUXlVGgcMark ApxyKSoGnwB
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สถาบันภาษา
 นายพงศธร วสิกรัตน์
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายราชันย์ คูรานา
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นายศิวกรณ์ ตั้งสกุล
ภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษา
 นางสาวพรพิมล ควรรณสุ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช
นักวิชาการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล
อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางภัทราวดี วงษ์วาศ
เทคโนโลยีอาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววิชญาพร สุภาโสด
อุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นายสมพร กงนะ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 พ.จ.อ.วัลลภ บุญทานัง
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววราพร บัวพรม
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาววิชุดา ตามัย
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางอาพาพร สุพร
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 นางสาวรัตนา สุวรรณทิพย์
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวอานันทพร ถึงแสง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักงานอธิการบดี
 นางศุภวารี วงศ์ปทุม
นิติศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวภัทร์รวี บัวบาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานอธิการบดี
 นายมาโนช สุวรรณสาร
รัฐประศาสนศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
 นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร
การบริหารการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
 นายสุรักษ์ สิมคาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการ
 นายปรีชา อาษาวัง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ
 นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ
 นางสาวพิมพิกา วะสาร
ผู้รับผิดชอบงานวิจัยหน่วยงาน
สำนักวิทยบริการ
 นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา
นักวิชาการศึกษา
สำนักวิทยบริการ

 

First Previous

The Research Database System Of Nakhon Phanom University
สงวนลิขสิทธิ์@สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม