ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยในลุ่มน้ำโขง
และลุ่มน้ำสงคราม ในวันศุกร์ที่‬ 22 เมษายน 2559 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

..................................................................................................................................................................................................
ประกาศรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สายรับใช้สังคมและทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ
อบรมพัฒนาศักภาพด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559

..................................................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559

..................................................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
กับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใน 25 เมษายน 2559

..................................................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านพลังงานทดแทน (Promotion Research
in Alternative Eneegy : PRAE) ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559

..................................................................................................................................................................................................

ประกาศข้อกำหนด ขอบเขต โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
คลินิกเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559
..................................................................................................................................................................................................

   
   
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com