ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 

องค์ความรู้จากงานวิจัย โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554-2558


.....................................................................................................................................................................

กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562

.....................................................................................................................................................................

อาจารย์กับงานวิจัย


.....................................................................................................................................................................

โครงสร้างของการเขียนกรอบการวิจัย


.....................................................................................................................................................................

การจัดทำเอกสารและคู่มือการสอน


.....................................................................................................................................................................

ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น


.....................................................................................................................................................................

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และอากาศยานไร้คนขับ (UAV)


.....................................................................................................................................................................

การอ่านแผนที่และการใช้ภาพระยะไกล


.....................................................................................................................................................................

เขื่อนแม่วงก์ทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างไร?

.....................................................................................................................................................................

แหล่งตีพิมพ์ที่ดีเลือกอย่างไร


.....................................................................................................................................................................

แนวทางการเขียนตำราหนังสือ

 

.....................................................................................................................................................................

บทความที่ดีและแหล่งตีพิมพ์

.....................................................................................................................................................................

ผลการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560


.....................................................................................................................................................................
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)


.....................................................................................................................................................................
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง


.....................................................................................................................................................................

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


.....................................................................................................................................................................

แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ 2561-2564

.....................................................................................................................................................................

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

.....................................................................................................................................................................

การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ


.....................................................................................................................................................................
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2558


.....................................................................................................................................................................

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


.....................................................................................................................................................................

การปลูกผักปลอดจากสารพิษ


.....................................................................................................................................................................
มาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร


.....................................................................................................................................................................
คู่มือทั่วไป การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์กับ มกท.
Generic Manual for ACT Organic Certification.....................................................................................................................................................................
ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงสำคัญคลุมโรงเรือนเพาะปลูก


.....................................................................................................................................................................
ถ่านชีวภาพ (Biochar)


.....................................................................................................................................................................
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com