ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554-2558
.....................................................................................................................................................................
กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562
.....................................................................................................................................................................
อาจารย์กับงานวิจัย
.....................................................................................................................................................................
โครงสร้างของการเขียนกรอบการวิจัย
.....................................................................................................................................................................
การจัดทำเอกสารและคู่มือการสอน
.....................................................................................................................................................................
ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
.....................................................................................................................................................................
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
.....................................................................................................................................................................
การอ่านแผนที่และการใช้ภาพระยะไกล
..................................................................................................................................................................... .
เขื่อนแม่วงก์ทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างไร?
.....................................................................................................................................................................
แหล่งตีพิมพ์ที่ดีเลือกอย่างไร
.....................................................................................................................................................................
แนวทางการเขียนตำราหนังสือ
.....................................................................................................................................................................
บทความที่ดีและแหล่งตีพิมพ์
.....................................................................................................................................................................
ผลการประชุมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
.....................................................................................................................................................................
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
.....................................................................................................................................................................
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
.....................................................................................................................................................................
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
.....................................................................................................................................................................
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ 2561-2564
.....................................................................................................................................................................
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
.....................................................................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.....................................................................................................................................................................
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2558
.....................................................................................................................................................................
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
.....................................................................................................................................................................
การปลูกผักปลอดจากสารพิษ
.....................................................................................................................................................................
มาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
.....................................................................................................................................................................
คู่มือทั่วไป การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์กับ มกท.
Generic Manual for ACT Organic Certification

.....................................................................................................................................................................
ผ้าพลาสติกคัดกรองแสงสำคัญคลุมโรงเรือนเพาะปลูก
.....................................................................................................................................................................
ถ่านชีวภาพ (Biochar)
.....................................................................................................................................................................
การทำเกษตรแนวดิ่ง (Vertical farming)
.....................................................................................................................................................................
   
   
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com