ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 

สวก.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับยางพารา ประจำปี2563


ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)ประจำปีการศึกษา2563

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ2563


ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมนา
งานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
เรื่อง"การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน"สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่1/2562


ขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ครั้งที่ ๔ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย ราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"รุ่นที่๗

กำหนดการ โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) หน่วยงานมหาวิทยาลัยนครพนม รุ่นที่๗

................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล"นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่"ประจำปีพ.ศ.2562................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล"นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น"ประจำปีพ.ศ.2562................................................................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ี่ www.nacc.go.th
................................................................................................................................................................................................

 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครโครงการ“จุดประกายความคิดสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐”
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ ชุด “การบริหารจัดการงานวิจัย สกว.”และ การเสวนา
“การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส
โดยโปรดลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ลงทะเบียนออนไลน์
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561
แจ้งผลการตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food"
สามารถเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร Innovations for Street Food
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
สามารถเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม
................................................................................................................................................................................................

ประกาศทุน post doct ของจีน

On the 16th afternoon, we will organize a workshop on Water and Climate in Southeast Asia at SUSTech, Shenzhen.


ดาวโหลดเอกสาร
Selected latest publications

1. Manage water in a green way (Science, 2015)
2. Land-food nexus of Sustainable Development Goals (Science Advances,2016)
3. Reduced CO2 emission estimates for China (Nature, 2015)
4. Physical and virtual water transfers in China (PNAS, 2015)

................................................................................................................................................................................................

CALL FOR SCIENTISTS IN ASIA
TO CONTRIBUTE TO IPCC-AR6
- APPLICATION FOR SPONSORSHIP -
WORKSHOP ON STATUS OF CLIMATE SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ASIA
15-16 NOVEMBER 2018, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
ดาวโหลดเอกสาร
................................................................................................................................................................................................
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์ (International Conference
on Materials Research and innovation : ICMARI) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 17-21
ธันวาคม 2561
ดาวโหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดาวโหลดเอกสาร
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 3 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ
สามารถลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th/web/riii3
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัฒกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 เวที
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
สามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th
................................................................................................................................................................................................
เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจำปี 2561 โดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bba.ubru.ac.th/banic208/index.php
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (รับจำกัดจำนวนรุ่นละ 55 คนเท่านั้น)
ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประสาศนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2018 GSPA NIDA International Conference)
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วม ''งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561"
................................................................................................................................................................................................
(วช.) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"
.......................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมการสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญช่วนร่วมการประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018
................................................................................................................................................................................................
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรม ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ราชภัฏสุราษร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ...................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนุบสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยโครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ครั้งที่ 6 (The Sixth Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
...................................................................................................................................................................
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2560-2564
...................................................................................................................................................................
อเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-ICON2017
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
...................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 4

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนากการ
มหาวิทยาลันมหิดล เรื่อง "เชื่อมต่อประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการ และอาหารเพื่อสุขภาพ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

...................................................................................................................................................................
ประกาศแนวทางการใช้งานระบบบริจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research
Management System : DRMS)

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญส่งขอเสนอเพื่อขอรับงบประมารสนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ
จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

...................................................................................................................................................................
รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3:
การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0"

...................................................................................................................................................................
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Nation Natural Science Foundation
of China (NSFC)

...................................................................................................................................................................
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...................................................................................................................................................................
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อ นักวิจัยเพื่อขอรับรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

...................................................................................................................................................................
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการ
ที่นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรยั่งยืน
และเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และ การแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
...................................................................................................................................................................
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
...................................................................................................................................................................
การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
...................................................................................................................................................................
บริษัท เอ็กโซติด ฟู้ด จำกัด (มหาชน) แจ้งข่าวรับสมัครผู้สนใจเข้าทำงาน
...................................................................................................................................................................
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (ฉบับที่ 4) ...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมงานสัมนาวิชาการ เรื่อง รักษ์สิ่่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"...................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิงประดิษฐ์นานาชาติ
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2560
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...................................................................................................................................................................
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านศิลปศาสนตร์ครั้งที่ 2 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

...................................................................................................................................................................
การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2560
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

...................................................................................................................................................................
การเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น 3-4
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสุนนการวิจัย ภายใต้โครงการ
"การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:UAV)" ประจำปี 2560

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. ครั้งที่ 2/2559
...................................................................................................................................................................
โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่มใหม่" (ลูกไก่)
...................................................................................................................................................................
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริม
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ประจำปีงบประมาณ 2560

...................................................................................................................................................................
การจัดประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)
...................................................................................................................................................................
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์กาารประกวด
Thailand Energy Awards 2017

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
ศิลปวัฒธรรม ครั้งที่ 3

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุม/เสวนาระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2
"ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน" ระหว่างวันที่
9-10 มีนาคม พ.ศ.2560

...................................................................................................................................................................
งานวิจัยดี..เรามีทุนให้ เชิญร่วมส่งผลงานเผยแพร่จับคู่ต่อยอด
...................................................................................................................................................................
การรับข้อเสนอโครงการีวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

...................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...................................................................................................................................................................
ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559
เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage system)

...................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

...................................................................................................................................................................

การรับทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...................................................................................................................................................................

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสมัครแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
ในโครงการ "กล้าใหม่....ใฝ่รู้" ปี 2559

...................................................................................................................................................................
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

...................................................................................................................................................................
สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 กันยายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา "งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม
(From Oil Palm to Palm oil, Sustainable production)

...................................................................................................................................................................
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการ Industry-Academia
Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี คศ.2016/2017
...................................................................................................................................................................

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับสมัครนักวินจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยน
นักวิจัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์
ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2559

...................................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิงประดิษฐ์ไทย"
...................................................................................................................................................................

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
...................................................................................................................................................................
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com