ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ทุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 707,500 บาท

ผู้ที่สนใจจะเสนอข้อเสนอโครงการ สามารถดาวน์โหลดประกาศ ข้อกำหนดการศึกษา และแบบเสนอโครงการ ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต (ป๋วย อึ๊งภากรณ์)
โทร 02-528-4800 ต่อ 4707 โทรสาร 02-528-4703
................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการ/เอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) ตามแบบฟอร์มดังเอกสารที่กำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ)

โดยกำหนดส่งภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 พร้อมหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งไปยัง ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่
คุณธารารัตน์ โมทยกุล E-mail : tararatn90@gmail.com

Download เอกสาร TOR และแบบฟอร์ม
................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ มอบทุนค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS): One World, One Medicine, One Science: The way forward for better health" ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

สามารถส่งบทคัดย่อ โดยผู้สนใจขอรับทุนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ http://icomos2019.cmu.ac.th โดยมีกำหนดปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


Download เอกสารเพิ่มเติมประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019
................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

1. จัดทำข้อเสนอโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับเต็ม) 4 เป้าหมายยุทศาสตร์ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอฉบับเต็มได้ที่ www.nrms.go.th

2. ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ตามข้อที่ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561

3. จัดทำและนำส่งเอกสารการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมดังนี้
3.1 หนังสือนำส่งเอกสารการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
3.2 รายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บวน.)
3.3 เอกสารข้อเสนอแผนงานที่พิมพ์ออกจากระบบ NRMS จำนวน 6 ชุด ส่งภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (ประทับตราไปรษณีย์) หรือส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (เวลาราชการ)

Download เอกสารเพิ่มเติม วช. 63

................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562”

รายละเอียดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 : สำหรับนักวิจัย

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 : สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : สำหรับนักวิจัย

ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2176

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


Download เอกสารกำหนดการอบรม

Download เอกสารจดหมายเชิญหน่วยงาน

................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครโครงการ

“จุดประกายความคิดสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐”

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.nrct.go.th/training
เลือกหัวข้อ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ ชุด “การบริหารจัดการงานวิจัย สกว.”และ การเสวนา “การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”
ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส
โดยโปรดลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ลงทะเบียนออนไลน์
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561
แจ้งผลการตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food"
สามารถเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร Innovations for Street Food
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
สามารถเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม
................................................................................................................................................................................................

ประกาศทุน post doct ของจีน

On the 16th afternoon, we will organize a workshop on Water and Climate in Southeast Asia at SUSTech, Shenzhen.


ดาวโหลดเอกสาร

Selected latest publications

1. Manage water in a green way (Science, 2015)
2. Land-food nexus of Sustainable Development Goals (Science Advances,2016)
3. Reduced CO2 emission estimates for China (Nature, 2015)
4. Physical and virtual water transfers in China (PNAS, 2015)


................................................................................................................................................................................................
CALL FOR SCIENTISTS IN ASIA
TO CONTRIBUTE TO IPCC-AR6
- APPLICATION FOR SPONSORSHIP -
WORKSHOP ON STATUS OF CLIMATE SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ASIA
15-16 NOVEMBER 2018, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
ดาวโหลดเอกสาร
................................................................................................................................................................................................
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์ (International Conference on Materials Research and innovation : ICMARI) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561
ซึ่งสามารถนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ (oral and poster presentations)
ดาวโหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวาสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สามารถส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จำกัดจำนวน 30 ท่าน โดยพิจารณาจากลำดับการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ
ดาวโหลดเอกสาร
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 3 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ
สามารถลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th/web/riii3
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัฒกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 เวที
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
สามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th
................................................................................................................................................................................................
เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bba.ubru.ac.th/banic208/index.php
................................................................................................................................................................................................

ผลการประกวดนวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศผลการจัดกิจกรรมประกวดนวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 4 ด้านดังนี้

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน

ลำดับ รายชื่อผู้เสนอผลงาน หน่วยงาน ชื่อเรื่อง ประเภทรางวัล
1 - สุพัศ โคตรผาย
- ยุทธจักร ปัญญาสาร
- จิราภรณ์ เขจรศาสตร
วิทยาลัยนาหว้า
มหาวิทยาลัยนครพนม
Samart fan ดีเด่น
2 - นายสมชัย วะชุม
- นายสุพัศ โคตรฝาย
- นายธนัน จันชะ
- นายอนันต์ สิทธิ
- นายฉัตรมงคล หม่อมบ่าว
วิทยาลัยนาหว้า
มหาวิทยาลัยนครพนม
การพัฒนารถ Hybrid
เพื่อใช้พลังงานทดแทน
ดี
3 - นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
ต้นแบบเครื่องให้อาหาร
สัตว์อัตโนมัติ
พลังงานแสงอาทิตย
ชมเชย

นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ รายชื่อผู้เสนอผลงาน หน่วยงาน ชื่อเรื่อง ประเภทรางวัล
1 - นายปราโมทย์ กงวิรัตน์
- นางสาวจริยา คำสอน
- เด็กชายรัฐศาสตร์ เอกอายะ
- เด็กชายสิทธิโชค แก้วบุดตา
โรงเรียนบ้านนาราชควาย เตากำจัดขยะ 4.0 ดีเด่น
2 - อภิศักดิ์ แก้วไพศาล วิทยาลัยนาหว้า
มหาวิทยาลัยนครพนม
ระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์
หลายชั้นแบบ ใช้แสงจาก
หลอดไฟฟ้า
ดี
3 - *นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
- **ดร.วรมิญซ์ พันธุรัตน์
*สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
**สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ถังแยกแก้วกาแฟแบบแยกชิ้นส่วน ชมเชย

นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการศึกษา

ลำดับ รายชื่อผู้เสนอผลงาน หน่วยงาน ชื่อเรื่อง ประเภทรางวัล
1 - นายอาทิตย์ ศิริสวัสดิ์
- นางทิวาพร ศิริสวัสดิ์
- นายกิตติศักดิ์ อุสาพรหม
- นายสิทธิผล อุสาพรหม
- นายธนาวุฒิ ดีแสง
วิทยาลัยนาหว้า
มหาวิทยาลัยนครพนม
เครื่องดัดขึ้นรูปโลหะทรงกลม
แบบใช้แม่แรงไฮดรอลิกส
ดีเด่น
2 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ธงยศ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
แอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินภาระ
งานของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
บบระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
ดี
3 - วิทยา บุญสุข คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ระบบต้อนรับอัตโนมัติ
(Automatic welcome system)
ชมเชย

นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านบริการวิชาการ

ลำดับ รายชื่อผู้เสนอผลงาน หน่วยงาน ชื่อเรื่อง ประเภทรางวัล
1 - พรพิมล ควรรณส สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
การผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสับปะรด ดีเด่น
2 - นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
- นายสมพร กงนะ
- นางสาวเบญจมาศ วังคะฮาด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
การบริการวิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีปรับปรุงดินเพื่อการผลิต
ผักอินทรีย์
ดี
3 - นายปรัชพงศ์ นับถือตรง
- นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์
- นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
- นายหฤษฎ์ คล่องดี
- นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี
วิทยาลัยธาตุพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการบริการวิชาการสู่อนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง โดยการนำพลังงานแสง
อาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ในการใช้เป็น
แหล่งพลังงานให้กับปั๊มน้ำทางการเกษตร
ชมเชย


................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน
การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" โดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
ดาวโหลดเอกสารโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
................................................................................................................................................................................................

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 13 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 สามารถเข้าชมหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ได้ที่ http://www.nrct.go.th
ดาวโหลดเอกสารจดหมายข่าว วช.
................................................................................................................................................................................................

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศัพยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.
ดาวโหลดเอกสาร
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฏหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
ดาวโหลดเอกสาร
ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (รับจำกัดจำนวนรุ่นละ 55 คนเท่านั้น)
ดาวโหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
ส่งผลงานได้ทางนี้
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล ในวันพฤหัสที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ดาวโหลดเอกสาร
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดาวโหลดเอกสาร
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
................................................................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัฒกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต
................................................................................................................................................................................................

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถเข้ารับชมได้ที่
................................................................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวรสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ" จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561
................................................................................................................................................................................................

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 โดย มหาวิทยาลัยปทุมธาน
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์ม โดย สกว. และ คอบช.
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)"
................................................................................................................................................................................................

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำวันที่ 1 - 15 มกราคม 2561
................................................................................................................................................................................................

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Workshop on evidence synthesis for decision making จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ และ Engagement Thailand (EnT)
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
................................................................................................................................................................................................

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13: ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วรสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3" ณ มหาวิทยาลัยราชธานี
................................................................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และ OEC Knowledge and Data Center ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งบุคคากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนุบสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวรสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมการเสวนาในหัวข้อ Fusion Energy : Innovative Energy for Human
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวรสารมนุษย์ศาสตร์ฯ
................................................................................................................................................................................................

สวก. ร่วมกับ NSFC สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย (CMON2)
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้โครงการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่"
................................................................................................................................................................................................

Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) ประเทศแคนนาดา มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
................................................................................................................................................................................................

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
................................................................................................................................................................................................

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น"
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญสั่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Researching Language, Culture, and Society (RLCS 2018)
................................................................................................................................................................................................

งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)
................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประสาศนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2018 GSPA NIDA International Conference)
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วม ''งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561"
................................................................................................................................................................................................
(วช.) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"
.......................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมการสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญช่วนร่วมการประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018
................................................................................................................................................................................................
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรม ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ราชภัฏสุราษร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนติดตามข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560
................................................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ...................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนุบสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยโครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
ครั้งที่ 6 (The Sixth Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
...................................................................................................................................................................
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2560-2564
...................................................................................................................................................................
อเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-ICON2017
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
...................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 4

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนากการ
มหาวิทยาลันมหิดล เรื่อง "เชื่อมต่อประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการ และอาหารเพื่อสุขภาพ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

...................................................................................................................................................................
ประกาศแนวทางการใช้งานระบบบริจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research
Management System : DRMS)

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญส่งขอเสนอเพื่อขอรับงบประมารสนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ
จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

...................................................................................................................................................................
รายละเอียดประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3:
การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0"

...................................................................................................................................................................
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Nation Natural Science Foundation
of China (NSFC)

...................................................................................................................................................................
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...................................................................................................................................................................
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อ นักวิจัยเพื่อขอรับรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

...................................................................................................................................................................
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการ
ที่นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรยั่งยืน
และเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และ การแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
...................................................................................................................................................................
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
...................................................................................................................................................................
การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
...................................................................................................................................................................
บริษัท เอ็กโซติด ฟู้ด จำกัด (มหาชน) แจ้งข่าวรับสมัครผู้สนใจเข้าทำงาน
...................................................................................................................................................................
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค (ฉบับที่ 4) ...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนร่วมงานสัมนาวิชาการ เรื่อง รักษ์สิ่่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"...................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิงประดิษฐ์นานาชาติ
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2560
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...................................................................................................................................................................
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านศิลปศาสนตร์ครั้งที่ 2 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

...................................................................................................................................................................
การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(วารสารออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2560
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

...................................................................................................................................................................
การเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น 3-4
...................................................................................................................................................................
ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสุนนการวิจัย ภายใต้โครงการ
"การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:UAV)" ประจำปี 2560

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม กฟผ. ครั้งที่ 2/2559
...................................................................................................................................................................
โครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่มใหม่" (ลูกไก่)
...................................................................................................................................................................
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริม
ให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ประจำปีงบประมาณ 2560

...................................................................................................................................................................
การจัดประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)
...................................................................................................................................................................
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์กาารประกวด
Thailand Energy Awards 2017

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
ศิลปวัฒธรรม ครั้งที่ 3

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุม/เสวนาระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2
"ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน" ระหว่างวันที่
9-10 มีนาคม พ.ศ.2560

...................................................................................................................................................................
งานวิจัยดี..เรามีทุนให้ เชิญร่วมส่งผลงานเผยแพร่จับคู่ต่อยอด
...................................................................................................................................................................
การรับข้อเสนอโครงการีวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

...................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
...................................................................................................................................................................
ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559
เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage system)

...................................................................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนด้านเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

...................................................................................................................................................................

การรับทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...................................................................................................................................................................

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสมัครแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"
ในโครงการ "กล้าใหม่....ใฝ่รู้" ปี 2559

...................................................................................................................................................................
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2

...................................................................................................................................................................
สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 กันยายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

...................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา "งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม
(From Oil Palm to Palm oil, Sustainable production)

...................................................................................................................................................................
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการ Industry-Academia
Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี คศ.2016/2017
...................................................................................................................................................................

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรับสมัครนักวินจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยน
นักวิจัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์
ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2559

...................................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิงประดิษฐ์ไทย"
...................................................................................................................................................................

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
...................................................................................................................................................................
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com