ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาสขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม

(สกสว.) ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(สกสว.) แจ้งรายละเอียดคำชี้แจงและข้อมูลผลงานวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานานชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอ

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (ASAIHL) ประเทศไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021

การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๕๕ แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers) งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

จดหมายข่าว วช.

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 11 หลักสุตร

ประชาสัมพันธ์ให้นายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต นักศึกษา แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ

หนังสือด่วน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4 เรื่อง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 4 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "ปั้นคนเก่งให้เปล่งแสง สร้างคุณเป็น Influencer อย่างมืออาชีพ"

มหาวิทยาลัยมหาสาารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)

ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบล๊อกเชน และสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้น

ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะผ่าน Research Cafa

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงาน วิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซด์ ศูนย์วิจัย แรงงานแห่งชาติ (NLRC)

คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565

คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565

คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565

คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565

คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565


 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com