ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 


เว็บไซต์โครงการ อพ.สธ.


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม
 
โครงการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยนครพนม
   
ความเป็นมา แผนแม่บทโครงการฯ
โครงการวิจัยที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ กิจกรรมโครงการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
ผลงานโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ
 
>>> อ่านเพิ่มเติม
 
**********************************
ผลการดำเนินงาน
**********************************
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง คณะวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหนองดู่ ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร และตัวแทนชาวบ้านหนองดู่

---------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมสำรวจพืชพรรณในพื้นที่โครงการพุทธอุทยานที่พักสงฆ์พัฒนาจิต บ้านหนองดู่ใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พื้นที่ 220 ไร่

---------------------------------------------------------------------------------
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------
>>> อ่านเพิ่มเติม
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com