ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 
จังหวัดเคลื่อนที่ บ้านขอนหว้าง ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
 
จังหวัดเคลื่อนที่ บ้านห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 
  -หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์  
  -อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) คืออะไร ?  
  -หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คืออะไร ?  
  -แผนปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  
  แผ่นยางปูพื้นลานกีฬา  
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
 
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com