ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 
 

           วิสัยทัศน์

           เป็นสมองในการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

           พันธกิจ

           ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการวิจัยทั้งระบบ
สร้างกลุ่มวิจัยสหสาขาและพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่น อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัย
ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทุกระดับ

 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com