ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ" ให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม และ ผู้ที่สนใจ โดยอาจารย์ สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดการอบรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินรายการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนเพื่อขอเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ (สำหรับการกรอกเลขทะเบียนในระบบ NRMS) การใช้ ESPRel Checklist สำหรับการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเกษตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมดังกล่าวจากวิทยากรผู้มากความสามารถและประสบการจากศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา และคุณศรีรัตน์ สุวรรณาคม

วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์สับปะรดท่าอุเทน นำโดย ดร.บันฑิต บุญขาว เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมงาน ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ำส้มสายชูและวุ้นมะพร้าวจากสับปะรดให้กับกลุ่มเพาะปลูกและแปรรูปสับปะรด อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และผู้ที่สนใจการแปรรูปสับปะรด โดยได้รับความรู้ความเข้าใจ เทคนิควิธีการผลิตน้ำส้มสายชูและวุ้นมะพร้าวจากสับปะรด จากคุณลาวัลย์ ชตานนท์ และทีมงาน จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานนะหน่วยงานที่ปรึกษาโครงการฯ จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย สิ้นค้าสับปะรดท่าอุเทนและลิ้นจี่นครพนม และประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อผู้ผ่านการตรวจพิจารณา ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นครพนม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาง (หลังใหม่) จังหวัดนครพนม โดยแยกเป็นสินค้าสับปะรดท่าอุเทนจำนวน 32 ราย และลิ้นจี่นครพนม จำนวน 47 รายซึ่งมีรองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล เป็นประธานการประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมพิจารณา โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งรายชื่อทั้งหมดไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ใช้ตราสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในปีที่ 1 และขยายผลสู่สิ้นค้าที่มีศักยภาพชนิดอื่นต่อไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครนพนม ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีการติดตามผลการดำเนินการ 
..........1)โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 
..........2)ความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยใน
..........3)การจัดตามแผนตามงบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
..........4)การวางแผนในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.261
..........5)รายงานประจำปี
..........6)การเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุใหม่
..........และ 7)วาระอื่นๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประชุมและร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (1)รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
(2)รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14-15 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก่มหาวิทยาลัยนครพนม ในลักษณะทุนอุดหนุน และมหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ โดยสิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีนักวิจัยและคณาจารย์ นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวจำนวน 50 โครงการและข้อเสนอโครงการวิจัยแบบแผนงานวิจัย(ชุดโครงการ) จำนวน 1 โครงการ และได้จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งหมด 23 ท่านเพื่อทำการประเมินและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
การจัดประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีพบปะระหว่างนักวิจัยและผู้ประเมินในการแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำวิจัย การแก้ไขข้อเสนอโครงการและเพื่อให้ข้อเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยนครพนมมีคุณภาพ
และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพิ่มมากขึ้น
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีชี้แจงแนวทาง การดำเนินโครงการวิจัยและลงนามในสัญญาทุนโครงการวิจัย งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้มีการบรรยาย "แนวทางการบริหารงานวิจัยให้สำเร็จตามเวลา"
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ บรรยาย "ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย ภายใต้ระเบียบกองทุนวิจัยฯ มหาวิทยาลัยนครพนม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัยลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่ง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 10-11 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการออกแบบกระบวนการวิจัย และร่วมลงนามสัญญานรับทุนวิจัยภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนา ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีโครงการที่จะดำเนินการทำสัญญาทุนทั้งสิ้น 11 โครงการ แยกเป็น 3 หัวข้อ คือ 1 กลุ่มแปรรูป ช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP/SME) มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แก่ ดร.ลีลาภรณ์ บัวสาย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช เป็นพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนความรู้ 2)กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพล จันทร์อ่อน เป็นพี่เลี้ยง และกลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชวง สารคล่อง เป็นพี่เลี้ยงในการแลกเปลี่ยน และเตรียมการดำเนินการวิจัย ในกรอบประเด็น ระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือรวบรวมข้อมูลนอกจ้านี้ยังมีการนำเสนอ แผนงานโครงการของแต่ละโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
วันนี้ 5 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการสังเกตการณ์คณะกรรมการการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดท่าอุเทนระดับพื้นที่ ณ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา "12 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
" ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560 พร้อมกับมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์อาจารย์ผู้มีผลงานในการตีพิมพ์ยอดเยี่ยมรับมอบรางวัลรองชนะเลิศหน่วยงานที่มีการนำเสนอข่าวในเว็บไชด์
ของมหาวิทยาลัยนครพนม และขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชญทัฬห์ กินเรศ ตำแหน่ง นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา. ในโอกาสรับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นนอกจากนี้ขอแสดงความยินดีกับ ทุกรางวัลที่เข้าร่วมแข่งขัน
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอเรณูนคร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมการจัดการขยะภายในชุมชนและบริการซ่อมรถจักรยานยนต์,
ทำความสะอาดตัดหญ้า,ทาสี,ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นฯขอขอบคุณคณะครู-นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง
มา ณ ที่นี้
สืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล โดยเริ่มโครงการแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครูเเละผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนเเล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน
การดำเนินงานของของโครงการนี้นอกจากจะช่วยเเก้ปัญหาการขาดเเคลนอาหารกลางวันเเล้ว ยังทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านการเกษตรเเผนใหม่ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ จึงจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตเต้าเจี้ยวให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คอนราดเฮงเค็ลเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารกลางวัน และนำถั่วมะแฮะซึ่งมีการสนับสนุนให้มีการปลูกในพื้นที่ โรงเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขี้น 
     ทั้งนี้ การบริการวิชาการผลิตเต้าเจี้ยวจากถั่วมะแฮะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม โดยทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย  1. นางสาวพรพิมล ควรรณสุ 2. นางสาวชนิดา  ยุบลไสย์
3.นายวิทยา จันทนครและ 4. นางสาวพัชญทัฬห์  กิณเรศ  
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.บัณทิต บุญขาว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวตอนรับ อาจารย์ปรัชญา พนมอุปถัมภ์ และคณะนักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 69 คน ที่เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic System) บ้านดินพลังงานแสงอาทิตย์ และเตาแก๊สชีวมวล และอื่นๆ ที่น่าสนใจภายในศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้และเพิ่มประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ คือ นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล นักวิจัยด้านพลังงาน ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการใช้วิธีดำเนินการมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมจัดโครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้มีการประกวดทั้ง สิ้นจำนวน 22 โครงการแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
....... 1)นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน จำนวน 3 ผลงาน
........2)นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 ผลงาน
........3)นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการศึกษา จำนวน 6 ผลงาน
........4)ด้านบริการวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์
รองศาตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมรองผู้อำนวยการ ได้ตอนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากศูนย์ตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย และศึกษาดูงานระบบการใช้พลังงานทดแทนในอาคาร เพื่อการพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไป เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ระเบียงแก้วมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวันที่แรก ได้ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และการวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อใช้ในการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันสมทบสิ่งของเพื่อมอบให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีตัวแทนของสถาบันฯ ลงพื้นที่บ้านกลาง ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) รอบที่ 2 ระดับประเทศ โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้คณะกรรมการให้คำแนะนำแนวทาง ในการพัฒนางานด้าน Green Office ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วคณะกรรมการจะสรุปผลและประกาศผลการ ประเมินให้รับทราบต่อไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชุมน้ำ แม่น้ำสงครามตอนล่าง กับคณะทำงานระดับจังหวัด ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ในฐานะคณะที่ปรึกษาในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 เมื่อวันพุธที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าว ได้มีการจัดเวทีการระดมความคิดเห็น จากคระทำงานทั้งระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ แล้วจำนวน 2 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าภายใน สำหรับสมาชิกผู้ขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าสับปะรดท่าอุเทน ให้กับกลุ่มคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับพื้นที่ และกลุ่มเกษตรผู้ปลูกสับปะรดที่มีความพร้อมในการตรวจประเมินสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 30 ราย ในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอเท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทั้งนี้จะดำเนินการตรวจประเมินเกษตรกรทั้ง 30 ราย ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ.2560
27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและสรุปความเสี่ยง ปี 60 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 61 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ นักวิจัยด้านพลังงาน สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเชิญจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมให้เป็นวิทยากร บรรยายหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ให้กับผู้นำชุมชน ตัวแทนโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน สังกัดที่ 236 และเจ้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ภายใต้โครงการทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา ณ บ้านพักและครอบครัวจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม มีกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ อาคารพลังงานสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างเสริมจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนักศึกษาน้องใหม่ ชั้นปี 1 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอบคุณมา
ณ โอกาส นี้ด้วยนะคะ
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีนำเสนอผลงาน จาการเก็บข้อมูลและสร้างแฟนเพจ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) ภายใต้โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าไหม-ผ้าคราม" พื้นที่อำเภอนาหว้า ณ ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผ้าไหม ผ้าคราม และร่วมตัดสินผลงานที่ชนะเลิศการประกวด โดยคณะกรรมการ 2 ภาคส่วน คือภาคนักวิชาการ (อาจารย์มหาวิทยาลัย) และภาคผู้ใช้งาน (ตัวแทนกลุ่ม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ในนามผู้ประสานงาน โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ระยะที่ 3 (ทุนท้าทายไทย) ได้เข้าร่วมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ ระยะที่ 3 (ทุนท้าทายไทย) ระยะที่ 1 ที่โรงแรม ปทุมวันปรินท์เซส กทม. โดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับ การจัดสรรทุนนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 24 มหาวิทยาลัย ทุนท้าทายไทย 2560 เป็นทุนสมทบระหว่าง คอบช.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และ มหาวิทยาลัยนครพนม ในปีงบประมาณ 2560 นี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดสรรงบประมาณวิจัย ประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายสุดท้าย ของการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรทั้งกลุ่มการผลิตเดิมและกลุ่มการผลิตใหม่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเชิงธุรกิจผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ) โดยมีกรอบวิจัย 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
........1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่องทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์หลัก (product champion) ของจังหวัด
........2) การเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (young smart farmer) เพื่อยกระดับการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยนครพนมได้อนุมัติโครงการวิจัย จำนวน 12 โครงการ ซึ่งในจำนวนโครงการทั้งหมด มีนักวิจัยที่เป็นบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 38 คน และตัวแทนจากชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ 7 คน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประชุม "Asia WEF Nexus Workshop" ในระหว่างวันที่  11-16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยมีความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทย ได้แก่ มหาวิทยานครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกิจกรรมแยกได้เป็น ในวันที่ 11 กรฎาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุม  วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วม ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ พลังงาน น้ำ และอาหาร ทั้งนี้มีโครงการที่นำเสนอผลงานทั้งสิ้นจำนวน 6 หัวข้อ แยกเป็น พลังงาน 2 หัวข้อ น้ำ 2 หัวข้อ และอาหาร 2 หัวข้อ นอกจากนี้ในช่วงค่ำยังได้ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมและบรรยากาศริมฝั่งโขงของจังหวัดนครพนม วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมและลงพื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม เพื่อนำลงศึกษาพื้นที่แม่น้ำสงคราม ในเขตอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการเกษตร และการจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร โดยมหาวิทยาลัยได้นำศึกษาพื้นที่และความพร้อมของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำคณะผู้เข้าร่วมเดินทางไปยัง อุทยานบัวหนองหานเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เพื่อศึกษาพื้นที่สาธิต วิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้นำคณะเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมสุดท้ายได้มอบโล้เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร และวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุม "Asia WEF Nexus Workshop" เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่อเข้ารับฟังการนำเสนอความพร้อมในการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัย และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการน้ำแม่น้ำมูล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และได้ลงพื้นที่ เขื่อนปากมูล ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาข้อมูลการดำเนินการวิจัยในพื้นที่จริง ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดการประชุม และขอขอบพระคุณ คณะผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการตรวจประเมินผลงานวิจัย" ให้กับบุคลากร ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจประเมิน ผลงานวิจัยเบื้องต้นให้กับบุคลากร ที่ดูแลด้านการบริหารจัดการงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมการสำรวจอาหารพื้นเมืองในกลุ่มสนุกน่าลอง ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ และคุณค่าของอาหารพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มสนุก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรงไอโฮเทล โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ด้วยพัฒนาการจังหวัดนครพนม พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานตรวจคุณภาพทางโภชนาการ หน่วยงานทำบรรจุภัณฑ์ และนักวิจัย เพื่อรายงานผลการสำรวจอาหารพื้นเมืองกลุ่มสนุก และร่วมวางแผนการทำงานในแต่ละระยะ เพื่อให้เกิดการยกระดับ อาหารพื้นเมืองกลุ่มสนุกให้ได้มาตรฐาน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของกลุ่มสนุกได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมภายในสำหรับผู้ขอใช้ ตราสัญลักษณ์สินค้า GI ไทย (สินค้าลิ้นจี่นครพนม และสัประรดท่าอุเทน) เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานในการจัดทำระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบรับรองผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อขออนุญาตใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอโอเทล จังหวัดนครพนม โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดและให้แนวทาง ในการพัฒนาของการทำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศษสตร์ GI ไทย ของจังหวัดนครพนม
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนครพนม จัดแสดงผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในงาน Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้แนวคิด “วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 โดยพิธีเปิดมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เข็มทิศการพัฒนากลุ่มจังหวัดมุ่งสู่ Thailand 4.0 ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการ พื้นที่ชุมน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง เพื่อทบทวนแผนงานและโครงการระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ กรรมการ และอาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวตอนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้บริหารและบุคลากรได้ให้สัมภาษณ์ กับกรรมการ ทั้งนี้ได้มี ดร.วุฒิชัย กันนุฬา เป็นตัวแทนอาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัย มี คุณบุญประเสริฐ แซงดาว ประธานกลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงคราม เป็นตัวแทนชุมชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางสถาบันฯ ทั้งนี้มีการตรวจประเมินเอกสาร หลักฐาน ตามกระบวนการในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทลัยนครพนม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภูมิภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม
พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว
( Green Office) จากคณะกรรมการตรวจประเมิน วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 72 โครงการ
จากรอบที่ 1 จำนวน 19 โครงการ และจากรอบเพิ่มเติมจำนวน 53 โครงการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ.2560 เวลา 13.00 -14.30 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และรองศาสตราจารย์
ดร.คำรณ สิระธนกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อกำหนดโครงสร้างการบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพยุง ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยการจัดการมรดกโลกทางศาสนาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (International Consultative
Workshop on the Conservation and Management of the World Heritage of Religious
Interest in Asia-Pacific) 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องกัน เกรา ชั้น 5 อาคาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม

งานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านตาล ตำบลโนนตาล อำเภอมท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
งานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครพนมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการผลิตเห็ดเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(การผลิต/การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและจัดทำเวที/การร่วมกลุ่ม) และจัดทำเวทีป
ระชาคมความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ บ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมบุคลากร ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
พื้นที่ชุมน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง ณ โรงแรมไฮโอเท็ล จังหวัดนครพนม
วันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด "Workshop on National and International Publications" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ อาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ หลายคณะ/วิทยาลัย โดยจัดขึ้น
ณ โรงแรงไฮโอเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมบุคลากรประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ "นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เชิงบูรณาการ (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดและให้แนวทาง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดนครพนม และมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช จาก (สกว.) และ รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้มีโครงการที่เข้ารับการพิจาณาทั้งสิ้น 14 โครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม การจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม จากไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับบริบทมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 จัดเวทีนำเสนอร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และร่างรายงาน ความก้าวหน้าโครงการวิจัย โครงการ "นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2559" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกน่วยงานภายนอกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 
1)รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2)ผศ.ดร.อินทิรา ชาฮีร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3)อาจารย์สินี ช่วงฉ่ำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4)คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
11 เมษายน พ.ศ.2560 รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา รดน้ำขอพรจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย
10 เมษายน พ.ศ.2560 ดร.กัญลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
และทีมนักวิจัย ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.1 ตามโครงการจัดทำระบบมาตรฐานสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าสับปะรดท่าอุเทน และลิ้นจี่นครพนม ภายใต้โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยเข้มแข็งสู่สากล
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหาร ลงพื้นประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ในการ เตรียมความพร้อมประชุม Workshop
Water-Energy-Food (WEF) Nexus
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมพลังงานทดแทน กองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล โดยได้นำเยี่ยมชม
เครื่องผลิตไบโอดีเซล การใช้โซลาร์เซลล์ในอาคาร แก๊สสิไฟเออร์ และการปั๊มน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

ันที่ 20-25 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เดินทางศึกษาดูงานพื้นที่ภาคเหนือ โดยศึกษาดูงาน
1)ศึกษาหลักการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric World University Ranking ลำดับที่ 77 ของโลก (ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
2)รับฟังบรรยายเรื่องการพัฒนําหลักสูตรในบริบทให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ลำปาง)
3)ศึกษาดูงานระบบเกษตรบนพื้นที่สูงที่ผสมผสานระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
4)ศึกษาดูงานการบริหารงานวิจัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 9 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัย และสร้างข้อเสนอชุดโครงการวิจัยด้านการปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) โดย คุณศุภกร ชินวรรโณ จาก สกว. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้รับความสนใจจาก หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้ 1)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3)สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5)กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตสกลนคร 6)มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 7) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 8) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 9) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 10) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 12)มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14) คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 15) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
16) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครนพม ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสาธิตวิจัยพลังานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุม เพื่อกำหนดประเด็นเป้าหมายการวิจัย ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดนครพนมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประจำปี 2560 (ทุนท้าทายไทย) โดยมีอาจารย์ นักวิจัยจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนครพนม และผู้แทนจากกลุ่มชุมชนในจังหวัดนครพนมเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับกองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล WWF ประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดการพื้นที่ชุมน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่างฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรให้แนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ดร.กัญลยา มิขะมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช เป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมไฮโฮเทล จังหวัดนครพนม

วันที่ 30-31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักแนวคิดในการทำวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ให้กับบุคลากรวิชาการระดับอุดมศึกษา"  โดยวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 (ภาคเช้า) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสำนักงานสีเขียว โดย รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 23 มกราคม 2560 (ภาคบ่าย) รองศาสตรจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 23 มกราคม 2560 (ภาคเช้า) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีเพื่อนำเสนอ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารอบที่ 2 (Pre-Progress 2) โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.กัญลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยเป็นผู้ต้อนรับ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ อาจารย์สินี ช่วงฉ่ำ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะนำ ในรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งนี้มีโครงการที่เข้าร่วมวิพากษ์ จำนวน 5 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันที่ 19 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุคลสตมวาร 100 วัน ในโครงการ 100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 องค์กร ณ บริเวณรอบสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาศักภาพ ด้านการวิจัย สายรับใช้สังคมให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ  เป็นผู้วิพากษ์โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 (ภาคบ่าย) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม เรื่อง การใช้ e-document
ในการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่องแนวปฏิบัติในการเข้าใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-document) และ ระบบเอกสารประชุมอิเล็กทรอสิกส์ (e-meeting) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยและพ้ฒนา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 (ภาคเช้า) สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท Zhengfa จากประเทศจีนเพื่อประชุมวางแผนการนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยนครพนมและตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษา วิจัย และพัฒนา ร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักแนวคิดในการทำวิจัยและการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ ให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องปัญญาวี
วันที่ 9 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2 ณ ห้องรามราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าพบท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม และอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปี พ.ศ.2559 รับขวัญปีใหม่ พ.ศ.2560
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมส่งทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสานสันพันธ์ สร้างความสมมัคคีของสถาบัน พร้อมรับพรปีใหม่ จากท่าน ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และ รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานอกจากยังมีกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ.2559 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักแนวคิด ในการทำวิจัย
และการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุน สนับสนุนจากแหล่งทุน ให้กับบุคลากรวิชาการระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธิตและวิจัยพลังานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใต้โครงการ บริหารความเสี่ยงประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ดร.กัญลยา มิขะมา รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัย และ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ประชุมร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) พื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ประชุมและอบรมวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การรับรองคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยวิทยากรท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและจัดการความเสี่ยง

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ประชุมบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 22 พฤศจิกายน ดร.กัญลยา มิขะมา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัยด้านพลังงานเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กิจกรรมการบริหารจัดการพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบล ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ภาคบ่าย) คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (ภาคเช้า) จัดโครงการปลูกต้นปอเทืองเพื่อบำรุงดินบริเวณรอบสถาบันวิจัยและพัฒนา

....................................................................................................................................................................
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2559 กับคณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

....................................................................................................................................................................
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559 คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วม พิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โถงชั้นล่างสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

....................................................................................................................................................................
วันที่ 26 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยนครพนม
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.ประดน จาติกวนิช ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ (สพสว.) ดร.ปัทมารัตน์
กุญชร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล ข้าราชการบำนาญ และนายเชรษฐพงษ์ บุตรเทพกิจ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

....................................................................................................................................................................
11 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
....................................................................................................................................................................
โครงการประชุมระดมสมองสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยนครพนม
....................................................................................................................................................................
เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้การทำวิจัยในลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำสงคราม
....................................................................................................................................................................
‪‎สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี
....................................................................................................................................................................
‪‎สถาบันวิจัยและพัฒนา‬ ‎มหาวิทยาลัยนครพนม‬ ติดตามและประเมินผลในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยนครพนม

....................................................................................................................................................................
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม
สู่สังคม แห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

....................................................................................................................................................................
“การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ 2559

....................................................................................................................................................................
โครงการบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเกษตรกรและพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ปีงบประมาณ 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีตำบลนาราชควาย นครพนม ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กรณีศึกษา : การจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลการจัดการน้ำระดับท้องถิ่น เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2558 โดยวิทยากรจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.)(องค์การมหาชน)
ภาพกิจกรรมโครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ขอต้อนรับพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารเข้าสู้ครอบครัว อสวท.
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ 2558 "12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2558 โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานค"
คลินิคเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหัวไหล่ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
คลินิกเทคโนลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดตัวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดนครพนม และงานเทศกาลผลไม้ไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2558
ทำบ่อแก๊ส อ.เรณูนคร เมื่อวันที่ 24/07/2015
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม นำชาวบ้านกลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงคราม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ศึกษาดูงานที่บุไทรโอมสเตร์-และวังน้ำเขียวฟาร์ม ต.ไทยสามามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการสร้างพื้นที่สีเขียว "ส่วนป่า" บริเวณรอบอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันนี้ (08/08/2558) ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยของเราครับ
โครงการ การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดนครพนมสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ
โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตรและเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยทีมงานคุณคมสันต์ หุตะแพทย์ จากมูลนิธิศูนย์สื่อและการพัฒนา
โครงการ ส่งคืนข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือน ภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องเตาเผาขยะชุมชนไร้มลพิษด้วยพลังงานทดแทน องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษาโดยกระบวนการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นวิธีการสอนแบบ PBL RBL และ BBL ให้กับคณะครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ในสังกัดที่ 23 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com