ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
 
 

.................................................................................ประวัติสถาบันวิจัย...................................................................................

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2558
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2558 และตามประกาศกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 และประกาศ
ใน ราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมี
ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีสำนักงานผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารสาธิต วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000

          การบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถาบันซึ่งมี ดร.สมเกียรติ กสิกรานันท์ บริหารงานตั้งแต่ (17 สิงหาคม 2550 ถึง
1 มีนาคม 2551) และรองศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ บริหารงานตั้งแต่ (1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2555)
และดร.ปรีชา อุยตระกูล (เริ่ม 1 มิถุนายน 2255-31 พฤษภาคม 2559) ปัจจุบันปัจจุบันโดยการบริหารงานของ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเครราะห์ (เริ่ม 16 มิถุนายน 2259-ปัจจุบัน) ได้ดำเนินการตามกรอบแนวทาง
การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามวิสัยทัศน์
บูรณาการงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งของประชาคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

ปรัชญา
บูรณาการความรู้ สู่การรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
บูรณาการงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นที่พึ่งของประชาคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ (Mission)
1. แสวงหาเครือข่ายการวิจัยในทั้งในมหาวิทยาลัย ในประเทศ เครือข่ายอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. เสริมสร้างพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
3.บูรณาการงานวิจัยและองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ประชาคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อัตลักษณ์
สร้าง ประสาน บริหารงานวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (Strategic Issue and Goals)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาบุคลากร และเสริมสร้าง
งานวิจัย ในสถาบัน สร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ
ในบริบท เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
อนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง

บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย
และสามารถผลิตงานวิจัยแบบบูรณาการในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  แสวงหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยและดำเนิน
กิจกรรม ทางด้านวิชาการ และเสริมสร้างการทำวิจัย
ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศ
เครือข่ายอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และองค์กรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศ เครือข่ายอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และองค์กรนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและร่วมทำกิจกรรมการบริการ
เผยแพร่ ผลงานวิจัยฯ องค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร
ในสถาบัน และพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของ
ประชาคมในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมมีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงาน
วิจัย องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามความต้องการของประชาคม
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำกับควบคุมการดำเนินงานของสถาบัน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
และได้รับการรับรองคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ดำเนินงานและติดตามให้เป็นตามแผน
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของแผนงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการกำกับติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ

 
 
 
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com