• 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
  RDI Channel
 
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกีรยตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปี 2563

.......................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2564

.......................................................................................................................
<<see more>>
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เปิดให้ผู้สนใจสมัครรับทุน 2 โครงการ
.......................................................................................................................
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การส่งมอบผลงานวิจัย
และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1

.......................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

.......................................................................................................................
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ.2563

.......................................................................................................................
การเปลี่ยนแปลงช่องทางการส่งบทความวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

.......................................................................................................................
<<see more>>
คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565
.......................................................................................................................
กสศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชน
เป็นฐาน

.......................................................................................................................

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
......................................................................................................................

คู่มือทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม
......................................................................................................................
คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยลงระบบ DRMS มหาวิทยาลัยนครพนม
.......................................................................................................................
<<see more>>

<<see more>>

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com