• 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันพนักงาน (จ้างเหมา)
ประจำโครงการคลินิกเทคโนโลยี

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภายในวันที่
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือตรวจสอบรายชื่อที่
http://rdi.npu.ac.th/web

Download เอกสารเพิ่มเติม

........................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้านพลังงานเพื่อการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากข้อเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ
ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 10 โครงการ

Download เอกสารผลการพิจารณา

........................................................................................................................

ผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากการส่งข้อเสนอทั้งสิ้น 70 แผนบูรณาการ
ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 26 แผนบูรณาการ

และขอให้โครงการที่ผ่านการพิจารณาดำเนินการจัดส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์
สำหรับแผนบูรณาการ ภายในวันที่ 5 พฤษจิกายน 2561
อย่างละ 3 ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูล word และ pdf จำนวน 1 แผ่น

Download เอกสารผลการพิจารณา

link : แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับเต็ม

Download ปก วช 63
........................................................................................................................

คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัย
ลงระบบ DRMS มหาวิทยาลัยนครพนม

Download เอกสารคู่มือ

Download แบบเสนอโครงการวิจัย
........................................................................................................................

<<see more>>

ประชาสัมพันธ์ มอบทุนค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS): One World, One Medicine, One Science: The way forward for better health" ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

สามารถส่งบทคัดย่อ โดยผู้สนใจขอรับทุนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ http://icomos2019.cmu.ac.th โดยมีกำหนดปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


Download เอกสารเพิ่มเติมประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019

.........................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

1. จัดทำข้อเสนอโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับเต็ม) 4 เป้าหมายยุทศาสตร์ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอฉบับเต็มได้ที่ www.nrms.go.th

2. ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ตามข้อที่ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 - 9 พฤศจิกายน 2561

3. จัดทำและนำส่งเอกสารการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมดังนี้
3.1 หนังสือนำส่งเอกสารการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
3.2 รายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บวน.)
3.3 เอกสารข้อเสนอแผนงานที่พิมพ์ออกจากระบบ NRMS จำนวน 6 ชุด ส่งภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (ประทับตราไปรษณีย์) หรือส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (เวลาราชการ)

Download เอกสารเพิ่มเติม วช. 63

.........................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562”

รายละเอียดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 : สำหรับนักวิจัย

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 : สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : สำหรับนักวิจัย

ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2176

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


Download เอกสารกำหนดการอบรม

Download เอกสารจดหมายเชิญหน่วยงาน


.........................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครโครงการ

“จุดประกายความคิดสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐”

ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.nrct.go.th/training
เลือกหัวข้อ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


.........................................................................................................................................................

<<see more>>
คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยลงระบบ DRMS มหาวิทยาลัยนครพนม
.............................................................................................................................
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ISSN : 1905 - 1662
.............................................................................................................................
เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบ
ยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

.............................................................................................................................
องค์ความรู้จากงานวิจัย โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554-2558
.............................................................................................................................
กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562
.............................................................................................................................
อาจารย์กับงานวิจัย
.............................................................................................................................
โครงสร้างของการเขียนกรอบการวิจัย
.............................................................................................................................
การจัดทำเอกสารและคู่มือการสอน
.............................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.............................................................................................................................
<<see more>>

<<see more>>

 

 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com