• 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
  RDI Channel
 
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกีรยตินักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปี 2563

.......................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2564

.......................................................................................................................
<<see more>>
ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
.......................................................................................................................
UNDP เปิดรับข้อเสนอโครงการจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาค
ประชาสังคมที่ทำงานกับชุมชนที่เปราะบางและมีความเสี่ยง
ในบริบทของ COVID-19 ในประเทศไทยเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ
แบบให้เปล่า

.......................................................................................................................
NIA เปิดรับข้อเสนอแนวคิด (Concept Idea)โครงการนวัตกรรมสำหรับ
เมือง และชุมชนปี 2564 (City & Communityinnovation Challenge
2021) (เปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม -16 พฤศจิกายน 2563)

.......................................................................................................................
คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เปิดขอรับการส่งเสริมจากกองทุน ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่
1-31 ตุลาคม 2563

.......................................................................................................................
ศจย. ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี
พ.ศ.2563 - 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563)

.......................................................................................................................
<<see more>>
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบล๊อกเชน
และสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้น

.......................................................................................................................
ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะผ่าน Research Cafa
.......................................................................................................................
กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงาน
วิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซด์ ศูนย์วิจัย
แรงงานแห่งชาติ (NLRC)

.......................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ครั้งที่ 8 แบบ New Normal

.......................................................................................................................
คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565
.......................................................................................................................
<<see more>>
รวมงานประชุมวิชาการ/นำเสนอผลงาน
.......................................................................................................................
 
<<see more>>

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com