• 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
 
 
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) กองทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่2 )
(บัดนี้-30 เม.ย.2563)

...................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของผลผลิตจากระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 (บัดนี้-30 เม.ย.2563)

...................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยการเพิ่มผลผลิต พืชเศรษฐกิจด้วยการจัดการระบบน้ำ ในภาวะแล้ง กองทุนวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (บัดนี้-30 เม.ย.2563)

...................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
สำหรับ บริหารจัดการ ภาคการเกษตร กองทุนวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (บัดนี้-30 เม.ย.2563)

...................................................................................................................................
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
ประจำปี พ.ศ.2563

...................................................................................................................................
ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง ผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)

...................................................................................................................................
<<see more>>
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

..................................................................................................................
ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วม นำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"
..................................................................................................................
ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทย เข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563
..................................................................................................................
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"
..................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัย
เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

..................................................................................................................
<<see more>>
คู่มือทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม
.............................................................................................................................
แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563
.............................................................................................................................
คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยลงระบบ DRMS มหาวิทยาลัยนครพนม
.............................................................................................................................
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ISSN : 1905 - 1662

.............................................................................................................................
เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบ
ยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย
รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

.............................................................................................................................
<<see more>>

<<see more>>

 

 
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com