• 10
  • 10
  • 10
86 77 32
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
 
 
 

กรอบรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

........................................................................................................................

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

........................................................................................................................

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
เรื่องรายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)

........................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการระดับดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟลล์ประกาศใบสมัคร

........................................................................................................................

Graduate Research Assistant for Ph.D. candidate in Geography, Environment, and Spatial Science/Urban and Regional Planning at Michigan State University
.........................................................................................................................

 

ประกาศให้การอุดหนุนให้ไปร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติโครงการ Asia Hub WEF Nexus and Agriculture ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม 2561 ณ. นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว
.........................................................................................................................
<<see more>>

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 โดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์ม โดย สกว. และ คอบช.
..........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)"
.........................................................................................................................................................

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำวันที่ 1 - 15 มกราคม 2561
.........................................................................................................................................................

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Workshop on evidence synthesis for decision making จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ และ Engagement Thailand (EnT)
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
.........................................................................................................................................................

<<see more>>
กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562
.............................................................................................................................
อาจารย์กับงานวิจัย
.............................................................................................................................
โครงสร้างของการเขียนกรอบการวิจัย
.............................................................................................................................
การจัดทำเอกสารและคู่มือการสอน
.............................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.............................................................................................................................
<<see more>>
ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อผู้ผ่านการตรวจพิจารณา ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นครพนม
..........................................................................................................................
ประชุมบุคลากรครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
..........................................................................................................................
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน
..........................................................................................................................
ประชุมและร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ขอรับงบประมาณสนับสนุน การวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
..........................................................................................................................
โครงการวิจัยและลงนามในสัญญาทุนโครงการวิจัยงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com