• 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับทุนแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2562

Download เอกสารประกาศทุน 2562
........................................................................................................................

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน

ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยได้กำหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การสนับสนุน และรายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ
........................................................................................................................

การประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดการประชุม "แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563" เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

Download เอกสารช่วงเช้า หัวข้อเรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก
(Dr.Yada Mukdapitak)
Download เอกสารช่วงเช้า หัวข้อเรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก
(Prof.Dr.Sirirurg Songsivilai)
Download เอกสารช่วงบ่าย หัวข้อเรื่อง ระบบบริหารและติดตามประเมินผล
(Siriporn Pittayasophon)
Download เอกสารช่วงบ่าย หัวข้อเรื่อง ระบบบริหารและติดตามประเมินผล
(Wiparat Deeong)
........................................................................................................................

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2564)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวโหลดเอกสาร

แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
การเสนอขอรับงบประมาณและการพิจารณาข้อเสนอหลักการ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการขอรับงบประมาณ พร้อมให้ผู้บริหารหน่วยงานยืนยันการส่งข้อเสนอเชิงหลักการให้สมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2561
Downloadรายละเอียดเพิ่มเติม
Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (ปรับปรุง)
Download แบบฟอร์มแบบสรุปโครงการ
Download หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา
Download หนังสือรับรองการร่วมวิจัย
Download หนังสือรับรองการร่วมวิจัย_กรณีมีการร่วมทุน
........................................................................................................................

<<see more>>

ประกาศทุน post doct ของจีน

On the 16th afternoon, we will organize a workshop on Water and Climate in Southeast Asia at SUSTech, Shenzhen.


ดาวโหลดเอกสาร

Selected latest publications

1. Manage water in a green way (Science, 2015)
2. Land-food nexus of Sustainable Development Goals (Science Advances,2016)
3. Reduced CO2 emission estimates for China (Nature, 2015)
4. Physical and virtual water transfers in China (PNAS, 2015)
.........................................................................................................................................................

CALL FOR SCIENTISTS IN ASIA
TO CONTRIBUTE TO IPCC-AR6
- APPLICATION FOR SPONSORSHIP -
WORKSHOP ON STATUS OF CLIMATE SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ASIA
15-16 NOVEMBER 2018, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
ดาวโหลดเอกสาร
.........................................................................................................................................................

ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์ (International Conference on Materials Research and innovation : ICMARI) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561
ซึ่งสามารถนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ (oral and poster presentations)
ดาวโหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
.........................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวาสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สามารถส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จำกัดจำนวน 30 ท่าน โดยพิจารณาจากลำดับการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ
ดาวโหลดเอกสาร
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 3 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ
สามารถลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th/web/riii3
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัฒกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 เวที
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
สามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th
.........................................................................................................................................................

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ดาวโหลดเอกสาร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bba.ubru.ac.th/banic208/index.php
.........................................................................................................................................................

<<see more>>
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ISSN : 1905 - 1662
.............................................................................................................................
เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบ
ยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

.............................................................................................................................
องค์ความรู้จากงานวิจัย โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554-2558
.............................................................................................................................
กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562
.............................................................................................................................
อาจารย์กับงานวิจัย
.............................................................................................................................
โครงสร้างของการเขียนกรอบการวิจัย
.............................................................................................................................
การจัดทำเอกสารและคู่มือการสอน
.............................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.............................................................................................................................
<<see more>>

<<see more>>

 

 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com