• 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ 2564
 
  RDI Channel
 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัย และพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ
2564 (รอบที่ 2)
.......................................................................................................................

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการสนุบสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.......................................................................................................................

ประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

.......................................................................................................................
<<see more>>
บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัย
ขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐาน ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย

....................................................................................................................
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16
แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับ
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

....................................................................................................................
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ
(Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

....................................................................................................................
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3

....................................................................................................................
<<see more>>
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐาน
บุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

.......................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม
RapidMiner Studio 9.8

.......................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบล๊อกเชน
และสกุลเงินดิจิทัลสำหรับผู้เริ่มต้น

.......................................................................................................................
ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะผ่าน Research Cafa
.......................................................................................................................
กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงาน
วิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซด์ ศูนย์วิจัย
แรงงานแห่งชาติ (NLRC)

.......................................................................................................................
<<see more>>
รวมงานประชุมวิชาการ/นำเสนอผลงาน
.......................................................................................................................
 
<<see more>>

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com