• 10
  • 1077 32
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวน 4 รายการ

.........................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน การวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
.........................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
.........................................................................................................................
ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการสนับสนุนงบประมาณการยกระดับ OTOP ด้วย วทน. ปี 2561
.........................................................................................................................
ขอเชิญชวนผู้สนใจอบรมการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ (Online)
.........................................................................................................................
<<see more>>
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018
..........................................................................................................................................................
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การวางแผนและพัฒนาการจัดอบรม ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
..........................................................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
..........................................................................................................................................................
สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัยเปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
..........................................................................................................................................................
<<see more>>
ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
.............................................................................................................................
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
.............................................................................................................................
การอ่านแผนที่และการใช้ภาพระยะไกล
.............................................................................................................................
เขื่อนแม่วงก์ทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างไร?
.............................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.............................................................................................................................
<<see more>>
ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อผู้ผ่านการตรวจพิจารณา ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นครพนม
..........................................................................................................................
ประชุมบุคลากรครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
..........................................................................................................................
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน
..........................................................................................................................
ประชุมและร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ขอรับงบประมาณสนับสนุน การวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
..........................................................................................................................
โครงการวิจัยและลงนามในสัญญาทุนโครงการวิจัยงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com