• 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับ
การยื่นขอแหล่งทุนภายนอก
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ผลการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุน
การวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม

.............................................................................................................................

ประกาศรายชื่อและกำหนดการ โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"
(ลูกไก่) รุ่นที่๗ หน่วยงานมหาวิทยาลัยนครพนม

Download เอกสารประกาศผล
Download เอกสารกำหนดการ
.............................................................................................................................

โครงการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อสร้างแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมวิจัย ปีงบประมาณ 2564

.............................................................................................................................
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) รอบที่ 2
ภายใต้โครงการ สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้
และแก้ไขปัญหา เชิงพื้นที่ด้านพลังงานเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณพ.ศ.2562
.............................................................................................................................
<<see more>>

สวก.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับยางพารา ประจำปี2563

............................................................................................................................

ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)ประจำปีการศึกษา2563
............................................................................................................................

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ2563
............................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมนา งานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ............................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน เรื่อง"การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน"
สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่1/2562

............................................................................................................................
<<see more>>
คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยลงระบบ DRMS มหาวิทยาลัยนครพนม
.............................................................................................................................
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ISSN : 1905 - 1662

.............................................................................................................................
เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบ
ยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย
รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

.............................................................................................................................
องค์ความรู้จากงานวิจัย โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554-2558
.............................................................................................................................
<<see more>>

<<see more>>

 

 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com