• 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันพนักงาน (จ้างเหมา) ประจำโครงการคลินิกเทคโนโลย
...................................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(พ.ศ.2562)

...................................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (พ.ศ.2562)

...................................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (รอบที่ 2)

...................................................................................................................................
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง โครงการที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุน
การวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

...................................................................................................................................
<<see more>>
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"
..................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัย
เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

..................................................................................................................
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand
New Gen Inventors Award 2020" (I-NEW Gen Award 2020)

..................................................................................................................
เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปี 2563
แบบเปิด (open innovation) ตั้งแต่บัดนี้-30 ธันวาคม 2562

..................................................................................................................
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ภายใต้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 (บัดนี้- 29กุมภาพันธ์ 2563)

..................................................................................................................
<<see more>>
แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563
.............................................................................................................................
คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยลงระบบ DRMS มหาวิทยาลัยนครพนม
.............................................................................................................................
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ISSN : 1905 - 1662

.............................................................................................................................
เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบ
ยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย
รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

.............................................................................................................................
องค์ความรู้จากงานวิจัย โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554-2558
.............................................................................................................................
<<see more>>

<<see more>>

 

 
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com