• 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รับสมุครสอบแข่งขันพนักงาน (จ้างเหมา) ประจำโครงการคลินิกเทคโนโลยี (รอบที่ 2 ) ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)
........................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 23 ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
หรือที่เว็บไซต์ วช. https://nrct.go.th/training

Download เอกสารประกาศ ใบสมัคร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

........................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยโครงการสำหรับอาจารย์และนักศึกษา
เพื่อการทำงานวิจัยบูรณาการสู่การเรียนการสอนด้านพลังงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562

Download เอกสารประกาศผล

........................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้านพลังงานเพื่อการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากข้อเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ
ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 10 โครงการ

Download เอกสารผลการพิจารณา

........................................................................................................................

ผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากการส่งข้อเสนอทั้งสิ้น 70 แผนบูรณาการ
ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 26 แผนบูรณาการ

และขอให้โครงการที่ผ่านการพิจารณาดำเนินการจัดส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์
สำหรับแผนบูรณาการ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
อย่างละ 3 ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูล word และ pdf จำนวน 1 แผ่น

Download เอกสารผลการพิจารณา

link : แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับเต็ม

Download ปก วช 63
........................................................................................................................

<<see more>>

ประชาสัมพันธ์ มอบทุนค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "The 4th International Conference on One Medicine One Science (iCOMOS): One World, One Medicine, One Science: The way forward for better health" ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

สามารถส่งบทคัดย่อ โดยผู้สนใจขอรับทุนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ http://icomos2019.cmu.ac.th โดยมีกำหนดปิดรับบทคัดย่อในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


Download เอกสารเพิ่มเติมประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019

.........................................................................................................................................................

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562”

รายละเอียดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 : สำหรับนักวิจัย

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 : สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)

ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 : สำหรับนักวิจัย

ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 : สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2176

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


Download เอกสารกำหนดการอบรม

Download เอกสารจดหมายเชิญหน่วยงาน


.........................................................................................................................................................

<<see more>>
คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยลงระบบ DRMS มหาวิทยาลัยนครพนม
.............................................................................................................................
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ISSN : 1905 - 1662
.............................................................................................................................
เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบ
ยุทศาสตร์งานวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

.............................................................................................................................
องค์ความรู้จากงานวิจัย โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2554-2558
.............................................................................................................................
กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562
.............................................................................................................................
อาจารย์กับงานวิจัย
.............................................................................................................................
โครงสร้างของการเขียนกรอบการวิจัย
.............................................................................................................................
การจัดทำเอกสารและคู่มือการสอน
.............................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.............................................................................................................................
<<see more>>

<<see more>>

 

 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com