• 10
  • 10
  • 10
  • 10
86 77 32
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
 
 
 

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ "การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) วันที่ 30 เมษายน 2561

........................................................................................................................

ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 4)

........................................................................................................................

คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 สามารถส่งได้ที่ E-mail : chutifun@gmail.com

รายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการ

........................................................................................................................

เครือข่ายงานวิจัยเพื่อการเขียนข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

........................................................................................................................

กรอบรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

........................................................................................................................

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการระดับดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟลล์ประกาศใบสมัคร

........................................................................................................................

ประกาศให้การอุดหนุนให้ไปร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติโครงการ Asia Hub WEF Nexus and Agriculture ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม 2561 ณ. นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว
.........................................................................................................................
<<see more>>

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวรสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ" จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย" จัดโดย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.........................................................................................................................................................

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 (MBUREC National Conference 2018)
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 4
.........................................................................................................................................................

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2561
.........................................................................................................................................................

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
.........................................................................................................................................................

การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12
.........................................................................................................................................................

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารการจัดการนวัตกรรม (The Third National Conference on Quality Management and Technology Innovation)
.........................................................................................................................................................

ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 2/61)
.........................................................................................................................................................

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม รอบ 2/2561 ภายใต้ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และด้านสุขภาพ
.........................................................................................................................................................

<<see more>>
กรอบโครงสร้างข้อเสนอโครงการงานวิจัยตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562
.............................................................................................................................
อาจารย์กับงานวิจัย
.............................................................................................................................
โครงสร้างของการเขียนกรอบการวิจัย
.............................................................................................................................
การจัดทำเอกสารและคู่มือการสอน
.............................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.............................................................................................................................
<<see more>>
ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองรายชื่อผู้ผ่านการตรวจพิจารณา ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นครพนม
..........................................................................................................................
ประชุมบุคลากรครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
..........................................................................................................................
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน
..........................................................................................................................
ประชุมและร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ขอรับงบประมาณสนับสนุน การวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
..........................................................................................................................
โครงการวิจัยและลงนามในสัญญาทุนโครงการวิจัยงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com