• 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
 
 
 
ระบบ NRMS เปิดให้ส่งข้อเสนอโครงการ วช.62 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 
.........................................................................................................................
แจ้ง (ร่าง) แนวทางแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
.........................................................................................................................
ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
.........................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนดการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัย และลงนามในสัญญาโครงการวิจัย
.........................................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles in Research Involving Human Subject) และการเขียน การใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
.........................................................................................................................
<<see more>>
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย สิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ............................................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต
............................................................................................................................
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนุบสนุนกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยโครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

............................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 (The Sixth Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
.............................................................................................................................
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
............................................................................................................................
<<see more>>
แหล่งตีพิมพ์ที่ดีเลือกอย่างไร
.............................................................................................................................
แนวทางการเขียนตำราหนังสือ
.............................................................................................................................
บทความที่ดีและแหล่งตีพิมพ์
.............................................................................................................................
รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2
.............................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.............................................................................................................................
<<see more>>
ร่วมกันสมทบสิ่งของเพื่อมอบให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
..........................................................................................................................
เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) รอบที่ 2
..........................................................................................................................
เข้าร่วมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชุมน้ำ แม่น้ำสงครามตอนล่าง กับคณะทำงานระดับจังหวัด
..........................................................................................................................
พื้นที่จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าภายใน สำหรับสมาชิกผู้ขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าสับปะรดท่าอุเทน
..........................................................................................................................
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com