• 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
 
 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2564

...............................................................................................................................
ประกาศผลคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
ผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 3)

...............................................................................................................................
ประกาศผลคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง ผลการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) กองทุนวิจัย
และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

...............................................................................................................................
<<see more>>
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand
research expo 2020 )"

...............................................................................................................
ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัย
สู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 2

...............................................................................................................
ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
...............................................................................................................
ขอเชิญส่งบทความเขาร่วม "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
...............................................................................................................
ว. เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้
ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศล
ประจำปี พ.ศ.2564-2565

...............................................................................................................
<<see more>>
กสศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชน
เป็นฐาน

.......................................................................................................................

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
......................................................................................................................

คู่มือทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม
......................................................................................................................
แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563
.......................................................................................................................
คู่มือการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยลงระบบ DRMS มหาวิทยาลัยนครพนม
.......................................................................................................................
<<see more>>

<<see more>>

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com