• 10
  • 10
  • 10
html slider by WOWSlider.com v8.2
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
แบบประเมินความพึงพอใจ
 
 
 
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principles in Research Involving Human Subject) และการเขียน การใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
.........................................................................................................................
ASIAN HUB WEF NEXUS WORKSHOP at Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom,THAILAND. July 11-16, 2017
...........................................................................................................................
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการระดับดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
............................................................................................................................
ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560
............................................................................................................................
ประกาศทุนสับสนุนงานวิจัย งบปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560
............................................................................................................................
<<see more>>
ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 (The Sixth Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
.............................................................................................................................
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
............................................................................................................................
แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2560-2564
...........................................................................................................................
อเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-ICON2017
...........................................................................................................................
ขอเชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
...........................................................................................................................
<<see more>>
แหล่งตีพิมพ์ที่ดีเลือกอย่างไร
.............................................................................................................................
แนวทางการเขียนตำราหนังสือ
.............................................................................................................................
บทความที่ดีและแหล่งตีพิมพ์
.............................................................................................................................
รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2
.............................................................................................................................
การใช้ระบบอักขราวิสุธิ์ เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
.............................................................................................................................
<<see more>>
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการตรวจประเมินผลงานวิจัย"
..........................................................................................................................
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าไหม-ผ้าคราม" พื้นที่อำเภอนาหว้า
..........................................................................................................................
ประชุมการสำรวจอาหารพื้นเมืองในกลุ่มสนุกน่าลองในโครงการส่งเสริม ภาพลักษณ์ และคุณค่าของอาหารพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มสนุก
..........................................................................................................................
ประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมภายในสำหรับผู้ขอใช้ ตราสัญลักษณ์สินค้า GI ไทย (สินค้าลิ้นจี่นครพนม และสัประรดท่าอุเทน)
..........................................................................................................................
จัดแสดงผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในงาน Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้แนวคิด “วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ”
..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
   
   
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
167 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ : 042-587291 โทรสาร : 042-587290  
E-mail : research.npu.rdi@gmail.com